Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

14/7 2016

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku.

Rozvoj infrastruktury komunitních center

14/7 2016

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku.

Energetické úspory v bytových domech II

14/7 2016

Dotace na aktivity, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie.

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

21/6 2016

Dotace přispívající ke zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Stanice integrovaného záchranného systému

14/6 2016

Dotace na zajištění adekvátní odolnosti stanic IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Sociální bydlení pro SVL

7/6 2016

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení v sociálně vyloučených lokalitách.

Sociální bydlení

7/6 2016

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL)

7/6 2016

Rekonstrukce, přístavby, stavební úpravy stávajících budov SŠ se sídlem mimo Prahu v sociálně vyloučených lokalitách.

Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách (SVL)

28/5 2016

Projekt je zaměřen na podporu infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb.

Zvýšení kvality návazné péče

28/5 2016

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality návazné péče.

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

28/5 2016

Cílem výzvy je zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Rozvoj sociálních služeb

27/5 2016

Projekt je zaměřen na podporu infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb.

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

27/5 2016

Výzva se týká budování, rozvoje a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy.

Budování kapacit II

27/5 2016

Projekt je zaměřen na vzájemné učení škol formou podpory škol jako center kolegiální podpory. Dále je projekt zaměřen na vzájemné učení škol v oblastech zaměřených na čtenářskou, matematickou a přírodovědnou gramotnost, na polytechnické vzdělávání, individualizaci vzdělávání a rozvoj kreativity dětí a žáků. Rovněž je podporováno obsahově a jazykově integrované učení (CLIL). Cílem výzvy je také podpořit pedagogické pracovníky a připravit pedagogy pro poskytování kolegiální podpory.

Excelentní výzkum

27/5 2016

Cílem výzvy je podpořit problémově orientovaný výzkum interdisciplinárního charakteru, který napomůže efektivnímu využití výzkumných center a iniciuje dosažení mezinárodně konkurenceschopné kvality výzkumu z hlediska jeho originality a praktických dopadů. K využití dojde prostřednictvím koncentrované podpory výzkumného záměru, souvisejícího výzkumného týmu a materiálně technického vybavení.

Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů

27/5 2016

Cílem výzvy je umožnit rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj prostřednictvím rozvoje výzkumně zaměřených studijních programů, a to ve vazbě na strategii VŠ a priority RIS3 strategie. Výzkumně zaměřeným studijním programem se rozumí doktorský studijní program.

Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely- budování či modernizace

27/5 2016

Cílem výzvy je rozvoj kvalitní infrastruktury výzkumně zaměřených studijních programů v souladu s potřebami identifikovanými v RIS3 strategii a strategii zapojené vysoké školy, z důvodů zatraktivnění zázemí pro VaV ve výuce a následně podpory lidských zdrojů a zlepšení podmínek vzdělávání spojené s výzkumem. Výzkumně zaměřeným studijním programem se rozumí doktorský studijní program.

Nemovitosti

12/5 2016

Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hlavního města Prahy.

Školící střediska

25/4 2016

Dotace na výstavbu vlastních center pro rozvoj kompetencí svých zaměstnanců.

ICT a sdílené služby

24/4 2016

Určeno pro malé, střední a velké podniky, projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.

Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL

20/4 2016

Dotace pro obce zapojené v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám na podporu inkluzivního vzdělávání právě na území sociálně vyloučených lokalit.

Vzdělávací a výcviková střediska integrovaného záchranného systému

20/4 2016

Podpora je zaměřena na modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky integrovaného záchranného systému, zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí.

Neproduktivní investice v lesích

20/4 2016

Operace je zaměřena na podporu zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů.

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení (investiční)

20/4 2016

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení (investiční)

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení (neinvestiční)

20/4 2016

Podpora aktivizace komunitního života - vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního života

Infrastruktura základních škol

20/4 2016

Rekonstrukce, přístavby, stavební úpravy stávajících budov ZŠ se sídlem mimo Prahu

Infrastruktura středních a vyšších odborných škol

20/4 2016

Rekonstrukce, přístavby, stavební úpravy stávajících budov SŠ se sídlem mimo Prahu

Stanice Informačního záchranného systému

20/4 2016

Cílové skupiny: Obyvatelé ČR, orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu, složky IZS

Revitalizace vybraných památek

20/4 2016

Plánované datum zahájení příjmu žádosti o dotaci: 08/2016

Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy (výzva č. 18) IROP -cyklodoprava

20/4 2016

Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami

Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy (výzva č. 18) IROP - bezpečnost

20/4 2016

Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení

Komunitní centrum

20/4 2016

Cílem je vytvoření materiálně a technicky vhodného prostoru pro: veřejná projednávání s ambicí setkávání obyvatel komunity (lokality) a sousedů, případně ostatních obyvatel obce s cílem snížení předsudků a sbližování kultur

Dopravní obslužnost (ITI)

20/4 2016

Zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu

PROGRAM 133510 Státní podpora sportu

20/4 2016

Jedná se o program státní podpory Ministerstva školství určený pro spolky, obce a resortní sportovní centra. Program podporuje materiálně technické základny sportovních organizací

Nové pracovní příležitosti - společensky účelná pracovní místa vyhrazená (NoPP - SÚPM)

20/4 2016

Projekt je zaměřen na podporu vstupu nebo návratu osob s nedostatečnou nebo žádnou pracovní zkušeností na pracovní trh.

Nové pracovní příležitosti (NoPP)

20/4 2016

Projekt je zaměřen na podporu vstupu nebo návratu osob dlouhodobě nezaměstnaných na pracovní trh.

Odborná praxe pro mladé do 30 let

20/4 2016

Finanční příspěvek na mzdu zaměstnance a finanční příspěvek na mzdu mentora, který se bude zaměstnanci během odborné praxe věnovat

Šablony pro MŠ,ZŠ a SŠ

20/4 2016

Individuální projekt formou šablon pro školy

Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)

20/4 2016

Výzva nabízí možnost budování a provoz mikrojeslí, tj. zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 4 let, s kapacitou 4 děti. Mikrojesle umožní rodičům sladit pracovní rytmus s péčí o děti a současně přináší pracovní uplatnění pro pečující osoby v těchto zařízeních.

Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze

20/4 2016

Výzva nabízí možnost budování a provoz mikrojeslí, tj. zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 4 let, s kapacitou 4 děti. Mikrojesle umožní rodičům sladit pracovní rytmus s péčí o děti a současně přináší pracovní uplatnění pro pečující osoby v těchto zařízeních.

Územní plány

20/4 2016

- dotace na podporu pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání, místní akční plány

20/4 2016

Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

20/4 2016

Finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci zaměstnanců (včetně potenciálních zaměstnanců).

Podpora zaměstnanosti cílových skupin

20/4 2016

Výzva podporující aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob.

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality

20/4 2016

Dotace pro zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

20/4 2016

Dotace pro zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu

20/4 2016

Podpora vzniku a provozu zařízení poskytujících pravidelnou péči o děti od narození, resp. od 1 či 3 let věku do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb dítěte a výchova, rozvoj schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte

Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

20/4 2016

Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

Dotační výzva v rámci programu Inovace

20/4 2016

Dotace má za cíl usnadnit cestu nových nebo inovovaných produktů a procesů do výroby či na trh...

Výstavba a modernizace přestupních terminálů

20/4 2016

Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu.

ERDF výzva pro vysoké školy

20/4 2016

doplňková investiční podpora intervencí ESF realizovaných v rámci SC 1, 2 a 4 v PO 2 OP VVV, případně podpora a návaznost na projekty financované z minulého programového období, prostřednictvím investic do infrastruktury a investičně náročného vybavení

Dotační výzva Potenciál

20/4 2016

Dotační program pro ty, kteří uvažují o zavádění či rozšiřování vlastní výzkumné a ...

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny