Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. 11. 2015
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:  30. 4. 2017
Maximální délka projektu:  36 měsíců (vždy 24 měsíců provoz)
Nejzazší datum ukončení realizace projektu 30. 4. 2020

Oprávněnými žadateli jsou:

 • obchodní korporace
 • OSVČ
 • státní podnik
 • NNO
 • profesní a podnikatelská sdružení
 • poradenské a vzdělávací instituce
 • školy a školská zařízení
 • vysoké školy
 • veřejné výzkumné instituce
 • kraje
 • organizace zřizované kraji
 • obce
 • organizace zřizované obcemi
 • dobrovolné svazky obcí
 • sociální partneři
 • organizační složky státu
 • příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu
 • právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákon

 

Finanční alokace výzvy:   882 000 000 CZK

Spolufinancování: 0-15%

5%       Veřejné vysoké školy, kraje a obce, právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení
15%     Obchodní společnosti, státní podniky, Družstva, OSVČ, Profesní komory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 942 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 5 986 710 CZK

Způsobilé výdaje

Vybudování/transformace, Provoz (obsazenost zařízení), Nájem, Kvalifikovaná pečující osoba
ZV nejsou zakládány ani dokladovány účetními doklady,není třeba samostatný BÚ. V účetnictví musí být vedena jednoznačná vazba výdajů na projekt  jen u DS, která zároveň nesmí tvořit zisk.
Maximální podíl nákladů na křížové financování na celkových způsobilých nákladech projektu: 30 %

Forma financování

Ex ante (forma záloh)- po schválení MZ
Ex post (pouze pro organizační složky státu)

Režim financování

Zjednodušené vykazování způsobilých výdajů na základě dosažených výstupů a výsledků.
Definice jednotek a k nim odpovídající jednotkové náklady. Podle počtu dosažených jednotek je vypočtena výše dotace.

 

Název jednotky

Jednotkový náklad

Výše jednotkového nákladu

 

Vytvořené místo v zařízení péče o děti

 

Cena za vytvořené místo v zařízení péče o děti

 

20 053 Kč s DPH

16 992 Kč bez DPH

Vytvořené místo v zařízení péče o děti - křížové financování

Cena za vytvořené místo v zařízení péče o děti – křížové financování

 

22 421 Kč

22 421 Kč

Transformované místo v dětské skupině

Cena za transformované místo v dětské skupině

9 518 Kč s DPH

8 279 Kč bez DPH

Transformované místo v dětské skupině - křížové financování

Cena za transformované místo v dětské skupině – křížové financování

9 005 Kč

9 005 Kč

Obsazenost zařízení péče o děti

Cena za obsazenost zařízení péče o děti

628 Kč

Nájemné zařízení péče o děti

Cena za nájemné zařízení péče o děti

56 Kč

Kvalifikovaná pečující osoba

Cena za kvalifikaci pečující osoby v zařízení péče o děti

 

14 178 Kč

 

Příjmy (školné) nesnižují podporu z OPZ.

Podporována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost.

V rámci OPZ lze poskytovat službu péče o dítě v následujících režimech:

1) Dětská skupina pro veřejnost (dle zákona o dětských skupinách)
2) Podniková dětská skupina (uzavřená pro podnik)
3) Živnost volná/vázaná (dle zákona 455/1991 Sb.)

Vybudování (nové zařízení)/Transformace (na dětskou skupinu)

Provoz (4 fáze)

Počet míst v zařízení:  min.5, max. 24

Fáze provozu: 4 ( každá trvá 6 měsíců), fáze musí na sebe navazovat, elektronický docházkový systém (export dat do .xls), na samotný provoz lze žádat opakovaně

Před poskytováním služeb nutno uzavřít smlouvu s rodičem o poskytování služby.
Rodič studuje, pracuje či je v evidenci ÚP. Platnost po celou dobu docházky.


Pečující osoba

odborná způsobilost, lékařský posudek, výpis z rejstříku trestů, pracovní smlouva nebo DPP, DPČ, zajistit zástup při nepřítomnosti max. 5 dní (nemusí mít kvalifikaci)

6 dětí               1 pečující osoba

7-12 dětí          2 pečující osoby

13-24 dětí        3 pečující osoby

Venkovní prostory

 • do 12 dětí veřejné hřiště v okolí
 • nad 12 dětí vlastní venkovní prostor (nemusí být herní prvky)

Zajištění

pitný režim, stravování (zajistí rodiče nebo provozovatel, nutná vlastní výdejna)
Obsazenost zohledňuje půldny.1 půlden = min.3 hodiny přítomnosti dítěte v zařízení (6hodin u DS). Min. přítomnost 40 hodin/6 měsíců pro započítání indikátoru.

Přílohy žádosti

 • popis dosavadní činnosti, která je svým věcným zaměřením blízká činnostem naplánovaným v projektu, a dále svůj počet zaměstnanců aktuální ke dni podání žádosti o podporu (jen u nově založených subjektů žádajících o více než 2 mil. Kč a max.kapacitu 12 míst)
 • sken zakládacího dokumentu organizace a dále sken dokumentu, na základě kterého osoba uvedená v žádosti jako statutární zástupce může jednat za osobu žadatele (jen u subjektů, u kterých nelze validací či kontrolou veřejných registrů ověřit totožnost osoby uvedené jako statutární zástupce žadatele)

Žádost o podporu se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Žadatel musí disponovat kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny