Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Předpokládané datum vyhlášení výzvy:                                                                11.7. 2016

Plánované datum ukončení příjmu žádostí:                                                        31. 10. 2016

Typ výzvy:                                                                                                                      investiční

 

Spolufinancování

 • kraje a jimi zřizované organizace – 10 %
 • obce a jimi zřizované organizace - 10 %
 • dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace – 10 %
 • nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizace zakládané kraji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování – 5 %                                

 

Financování                                                      ex-post (finance na účet po zaplacení faktur)

Území dopadu: Území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučené lokality, mimo území hl. m. Prahy. Území se schválenou strategií pro Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným.

 

Oprávnění žadatelé:

 • kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji
 • obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi
 • dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • nestátní neziskové organizace
 • církve, církevní organizace

 

Na co je projekt zaměřen: 

 • Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku.

 

Jaké aktivity jsou podporovány: 

Podpora vzniku komunitních center:

 • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány
 • nákup budov vybavení pro zajištění provozu zařízení

 

Způsobilé náklady: 

 • Minimální způsobilé náklady jsou stanoveny ve výši: 500 000 Kč
 • Maximální způsobilé náklady jsou stanoveny ve výši: 20 000 000 Kč
 • Křížové financování není v rámci této výzvy možné.

 

Co je možné financovat:

 • Stavby 
 • Stavební úpravy 
 • Demolice
 • Nákup staveb
 • Nákupy pozemku do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu
 • Pořízení vybavení budov a zázemí
 • Pořízení drobného hmotného majetku 
 • Pořízení drobného nehmotného majetku 
 • Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 
 • Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku  
 • Projektová dokumentace
 • Zabezpečení výstavby 
 • Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu
 • Povinná publicita
 • DPH
 • Účetní doklady do 10 000 Kč

 

Požadované přílohy k projektu:

 • Plná moc
 • Doklady o právní subjektivitě žadatele
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
 • Studie proveditelnosti
 • Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
 • Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
 • Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
 • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 • Položkový rozpočet stavby
 • Souhlasné stanovisko kraje o souladu s jeho krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb 
 • Pověřovací akt
 • Seznam objednávek – přímých nákupů

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny