Dotační programy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014–2020

21/4 2016

Podpora rovnosti a kvality ve vzdělávání, rozvoj lepších kompetencí pro trh práce, posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014–2020

21/4 2016

Vytvoření konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Jde o schopnost místních podniků prosazovat se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst v dlouhodobém horizontu.

Operační program Zaměstnanost 2014–2020

21/4 2016

Podpora zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a veřejných služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Operační program Nová Zelená úsporám

21/4 2016

Cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů prostřednictvím snížení energetické náročnosti budov a podpory výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností a efektivním využitím zdrojů energie.

Operační program Praha – pól růstu ČR 2014–2020

21/4 2016

Operační program Praha – pól růstu ČR má za cíl umožnit Praze, aby se stala městem dynamickým a konkurenceschopným.

Operační program Rybářství 2014–2020

21/4 2016

Rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků.

Operační program Technická pomoc 2014–2020

21/4 2016

Podpora činností, které budou nepřímo přispívat k naplňování cílů Evropa 2020 a Dohody o partnerství.

Operační program Životní prostředí 2014–2020

21/4 2016

Ochrana a zajištění kvalitního a zdravého prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a s tím související zmírňování dopadů změn klimatu.

Operační program Doprava

21/4 2016

Hlavním cílem Operačního programu Doprava (OP D) je zajištění kvalitní dopravní infrastruktury v celé ČR.

Program meziregionální spolupráce INTERACT III

21/4 2016

Posílení efektivnosti a zkvalitnění aktivit územní spolupráce v členských státech EU a dalších 2 zemí zapojených do programu (Norska, Švýcarska). Cílí zejména na šíření znalostí, zkušeností a dalších výstupů z programů přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce.

Program meziregionální spolupráce ESPON 2020

21/4 2016

ESPON je výzkumným programem, který podporuje územní plánování a regionální rozvoj. Tento program mohou využít organizace i soukromé subjekty jak z členských států EU, tak i z partnerských zemí EU.

Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na území ČR

21/4 2016

Program nadnárodní spolupráce, který teritoriálně pokrývá území 9 států střední Evropy – Česká republika, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko. Zaměřeno především na podporu aktivit neinvestičního typu.

Program nadnárodní spolupráce DANUBE, koordinovaný na území ČR

21/4 2016

Hlavním cílem je navrhnout programový dokument, který bude zahrnovat většinu tradičních témat řešených nadnárodní spoluprací jako jsou inovace, doprava, životní prostředí atd. v regionu Dunaj.

Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na území ČR

21/4 2016

Program se zaměřuje na výzvy, potřeby a potenciál na nadnárodní úrovni, tj. cílem je řešení společných problémů nadnárodního významu. Bude realizován na území 9 států.

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, koordinovaný na území ČR

21/4 2016

Program navazuje na dlouhou tradici podpory česko-německé spolupráce, která má své kořeny již v první polovině 90. let a jež byla v minulosti realizována pod názvy Phare CBC, INTERREG a Cíl 3. Program bude nadále podporovat regionální a místní projekty připravované ve spolupráci českých a bavorských partnerů s pozitivním dopadem na společné území.

Program spolupráce Rakousko - Česká republika 2014-2020, koordinovaný na území ČR

21/4 2016

Příprava nového programu spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou pro programové období 2014-2020 probíhá již od ledna 2012. Program je zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem.

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, koordinovaný na území ČR

21/4 2016

Program je zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem.

Interreg V-A Česká republika – Polsko

21/4 2016

Tento program navazuje na Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. V současné době probíhá intenzivní příprava nového programu.

Program rozvoje venkova

21/4 2016

Program rozvoje venkova podporuje zlepšení stavu životního prostředí obnovou, zachováním a zlepšením ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím a podporou účinného využívání zdrojů v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“

21/4 2016

Projekt je zaměřen především na vzdělávání zaměstnanců (případně také OSVČ) jejichž zaměstnavatelé udržují na trhu stabilní pozici, která jim umožňuje další růst.

Integrovaný regionální operační program

21/4 2016

Integrovaný regionální operační program umožní vyvážený rozvoj území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny