Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:                                            29. 1. 2016 od 10:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:                                            2. 9. 2016 do 14:00

Délka realizace, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat:                          2 – 6 let

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:                                     30. 9. 2022

Místo dopadu:                                                                                    území České republiky

 

Oprávněným žadatelem může být:

 • Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, které zároveň splňují definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI 2014/C 198/01:
  • veřejné vysoké školy
  • státní vysoké školy (organizační složky státu)
  • soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku vykonávající veřejně prospěšnou činnost - soukromé vysoké školy (o. p. s)
  • ostatní subjekty – soukromé vysoké školy (a. s., s. r. o)

Partneři musí patřit do některé z výše uvedených skupin oprávněných žadatelů, případně musí jít o zahraniční VŠ (povinný partner při tvorbě výzkumně zaměřených studijních programů typu joint a multiple degrese). Dále je povinné partnerství u aktivity tvorba a rozvoj doctoral school na národní úrovni včetně podpory interdisciplinarity a spolupráce.

 

Podporované aktivity:

Povinně:

 • Řízení projektu

Povinně volitelné – musí vést k akreditaci:

 • Tvorba a rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v souladu se strategií VŠ a s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce v oblasti výzkumu a vývoje (soulad s RIS 3); podporována je tvorba a rozvoj programů a jejich realizace i v cizím jazyce
 • Tvorba výzkumně zaměřených studijních programů typu joint a multiple degrese
 • Tvorba a rozvoj docáral school na národní úrovni včetně podpory interdisciplinarity a spolupráce

Volitelné:

 • Podpora Ph.D. studentů
 • Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření výzkumně zaměřených studijních programů
 • Podpora zahraničních stáží akademických pracovníků a výzkumných pracovníků (zejména post doktorandů) s cílem využití příkladů dobré praxe v oblasti přípravy a rozvoje výzkumně zaměřených studijních programů

Nepodporovanými, aktivitami jsou výuka a její zajištění v akreditovaných výzkumně zaměřených studijních programech; stavby, dobudování, rekonstrukce, upgrade infrastruktury nebo úprava prostorů.

 

Finanční alokace výzvy:                                                                            550 000 000 CZK

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:                              1 500 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:                           15 000 000 CZK

Způsob vykazování:                                   zjednodušené – paušál 40 % z osobních nákladů

Limity rozpočtu:                                                                                                           nejsou

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny