Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení (neinvestiční)

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 3. 2016
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 23. 6. 2016, 16:00:00 hodin
Délka realizace, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 24 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2018
Místo dopadu: území hl.m. Praha

Oprávněným žadatelem může být:

 • Nestátní neziskové organizace
 • Veřejné instituce
 • Podnikatelské subjekty

Podporované aktivity:

Podpora aktivizace komunitního života - vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního života:

 • sociálně kulturní aktivity – např. divadelní představení na téma řešení domácího násilí, výstava fotografií mládeže z řad imigrantů v místní komunitě na téma spojené se zemí původu
 • výchovně vzdělávací aktivity – např. doučování, motivační semináře pro mládež zaměřené na budoucí uplatnění na trhu práce, výchova k občanství
 • environmentální aktivity – např. aktivity zaměřené na zvelebování životního prostředí komunity, sběr odpadků, společná kultivace veřejných ploch, za účelem realizace aktivit zacílených na environmentální vzdělávání dětí a prevenci sociálně patologického chování, integraci rodinných příslušníků dětí z etnických menšin
 • volnočasové aktivity nekomerčního charakteru – např. volnočasové aktivity pro mládež, aktivity pro celé rodiny, aktivity podporující mezigenerační soužití
 • komunitní sociální práce
 • aktivity nízkoprahového a bezprahového charakteru pro jednotlivé skupiny osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených
 • aktivity nízkoprahového charakteru na podporu rodin v nepříznivé sociální situaci, jako jsou kluby matek, mateřská centra, předškolní kluby nebo rodičovské skupiny založené na principu svépomoci
 • prevence ztráty bydlení (prevence vyloučení z bydlení) - např. formou protidluhového -poradenství, vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti
 • osvětové, preventivní a informační aktivity na podporu zdravého životního stylu u osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených
 • aktivity zvyšující povědomí o problémech života skupin osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, jejich potřebách i problematice soužití v rámci města
 • aktivity řešící eskalaci sociálního napětí na místní úrovni

Finanční alokace výzvy: 250 000 000 CZK

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny