Energetické úspory v bytových domech II

Předpokládané datum vyhlášení výzvy:                                                                  1.7. 2016

Plánované datum ukončení příjmu žádostí:                                                        30. 11. 2017

Typ výzvy:                                                                                                                       investiční

Spolufinancování

Procento podpory se odvíjí od žadatele, míry úspory a vybrané aktivity.

                                                                                                                                             

Financování                                                      ex-post (finance na účet po zaplacení faktur)

Území dopadu:                                                              Území ČR mimo území hl. m. Prahy

 

Oprávnění žadatelé:

 • Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících

 

Na co je projekt zaměřen: 

 • Energeticky úsporná opatření v bytových domech

Jaké aktivity jsou podporovány: 

 • Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy.
 • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu.
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění.
 • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody.
 • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů.
 • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny

 

Způsobilé náklady: 

 • Minimální způsobilé náklady jsou stanoveny ve výši: 300 000 Kč
 • Maximální způsobilé náklady jsou stanoveny ve výši: 90 000 000 Kč
 • Křížové financování není v rámci této výzvy možné.

 

Co je možné financovat:

 • Stavby
 • Pořízení majetku
 • DPH
 • Zabezpečení výstavby
 • Projektová dokumentace
 • Pořízení majetku
 • Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu
 • Povinná publicita

 

Požadované přílohy k projektu:

 • Plná moc
 • Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
 • Doklady o právní subjektivitě žadatele
 • Podklady pro hodnocení
 • Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
 • Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
 • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 • Položkový rozpočet stavby
 • Energetické hodnocení
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Usnesení shromáždění vlastníků (SVJ) nebo zápis z členské schůze bytového domu
 • Seznam objednávek a přímých nákupů

 

Specifika a omezení:

 • Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena.
 • U projektů s celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč je doba realizace do 30. 9. 2019, u projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč do 30. 9. 2020

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny