Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely- budování či modernizace

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:                                            29. 1. 2016 od 10:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:                                            1. 9. 2016 do 14:00

Délka realizace, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat:                          2 – 6 let

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:                                     30. 9. 2022

Místo dopadu:                                                                                    území České republiky

Udržitelnost:                                                                                                                    5 let

 

Oprávněným žadatelem může být:

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI 2014/C 198/01:
  • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu
  • veřejné vysoké školy, výzkumné organizace
  • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost
  • ostatní subjekty

Povinně partnerství s VŠ garantující vytvořený/modernizovaný výzkumně zaměřený studijní program, pro nějž bude infrastruktura pořízena v případě, že žadatelem je subjekt splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI 2014/C 198/01, který zároveň není vysokou školou garantující výzkumně zaměřený studijní program. Nepovinní partneři musí splňovat tutéž definici jako žadatel.

 

Podporované aktivity:

Povinně:

 • Řízení projektu

Povinně volitelné:

 • Zajištění moderní infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem a inovacemi, tedy pro potřeby výzkumně zaměřených studijních programů (přestavba, rozšiřování prostor).
 • Zajištění přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkumně zaměřené studijní programy.
 • Zajištění dodatečného podpůrného vybavení nezbytného pro kvalitu výzkumně zaměřených studijních programů včetně informační infrastruktury (materiál, hardware a osobní vybavení nezbytné pro studijní program aj.).

 

Nepodporovanými, aktivitami jsou úpravy pronajatých prostor, rekonstrukce vnějších plášťů (včetně výměny oken, technického provozního zázemí), výstavba a rekonstrukce infrastruktur nesouvisejících se vzděláváním pro výzkum (jídelní a ubytovací prostory, sklady apod.) nebo sloužící k realizaci ekonomických aktivit.

 

Finanční alokace výzvy:                                                                         3 500 000 000 CZK

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:                              2 000 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:                      1 200 000 000 CZK

Způsob vykazování:                                                                                                       úplné

Limity rozpočtu:                                                                max. 40 % na neinvestiční výdaje

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny