Výzvy pro rozvoj obce

Doprava

 • rekonstrukce, modernizace, výstavba vybraných úseků silnic II. třídy, budování obchvatů sídel a vybraných úseků silnic III. Třídy (mosty, průtahy, okružní křižovatky, protihlukové zdi a bariéry, veřejné osvětlení)
 • výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů, doplňková zeleň
 • výstavba, zavedení, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů (ITS) a dopravní telematiky pro veřejnou dopravu, modernizace informačních a komunikačních systémů
 • bezpečnost-bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací
 • nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel, výstavba plnicích a dobíjecích stanic
 • výstavba a modernizace cyklostezek (stojany na kola, úschovny kol, odpočívadla a dopravní značení, zeleň)

Integrovaný záchranný systém

 • stavební úpravy stanice základní složky IZS, posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky (stavba nového objektu, a pořízení potřebného vybavení či technologií, výstavbu nových garážových prostor, pořízení elektrocentrály)
 • modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS (simulátory, trenažéry, polygony apod. a jejich vybavení)

Sociální služby

 • komunitní sociální služby-výstavba, zřizování a rekonstrukce stávajících zařízení, terapeutické dílny, azylové domy
 • infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb)
 • podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce - víceúčelová zařízení za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit-komunitní centrum
 • sociální bydlení - pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení, nákup vybavení
 • výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků (nákup a rekonstrukce budov, zřízení nových prac.míst pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin, bezbariérové úpravy prostor
 • zvýšení kvality vysoce specializované péče, zvýšení kvality návazné péče, deinstitucionalizace psychiatrické péče (nákup zařízení a technologií)

Památky

 • revitalizace souboru vybraných památek - zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, restaurování památek, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnova parků a zahrad u souborů památek, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí
 • zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů, restaurování sbírkových a knihovních fondů, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, digitalizaci sbírek a knihovních fondů (pouze jako součást komplexnějších projektů), zabezpečení a osvětlení objektů, rekonstrukci stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny