Dotační možnosti pro podniky

Výzkum a vývoj

 • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra
 • zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě: vynálezů/patentů, ochranných známek, užitných vzorů, průmyslových vzorů
 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje (osobní náklady, náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty)
 • výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou (hardware a sítě, software a data, stroje a zařízení, mzdy a pojistné, cestovné)
 • zkvalitňování služeb podpůrné inovační infrastruktury (nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení inovační infrastruktur, pořízení patentů, licencí a know-how, provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, workshopy, propagace, síťové neskladovatelné dodávky)
 • investice do výzkumu a inovací (externí služby poskytované organizací pro výzkum a šíření znalostí, osobní náklady a vybrané provozní náklady provozovatelů inovační infrastruktury, pořádání seminářů, apod.)

Konkurenceschopnost

 • podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti (pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení)
 • účast na výstavách a veletrzích (grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku)
 • objekty pro podnikání (nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě)
 • školicí střediska (rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace související se stavebními úpravami, hardware a sítě, technické zařízení, školicí programy, software a data)

Úspora energie

 • vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic, výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy, výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických  hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách
 • podpora výzkumu a inovací a zavádění nízkouhlíkových technologií - Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel, akumulace elektřiny rámci inteligentních sítí a v budovách, akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkových technologií, zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě
 • výdaje na stavbu a technologická zařízení včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií nezbytná pro dosažení úspor primární energie

Informační systémy a technologie

 • modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků s cílem umožnit vysokorychlostní přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s
 • tvorba nových IS/ICT řešení a zřizování a provoz center sdílených služeb
 • poskytování záruk za úvěry pro malé a střední podniky (poskytovány záruky až do 80 % jistiny zaručovaného úvěru, jehož výše může činit až 30 milionů korun)

Sociální služby

 • výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků -nákup a rekonstrukce budov, zřízení nových pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin, bezbariérové úpravy prostor
 • výstavba a pořízení sociálních bytů (do výše max. 600.000 Kč/1 bytová jednotka)

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny