Mateřské školy

Podporované aktivity pro mateřské školy:

 

 

1.oblast:  Personální podpora

 

1.1   Školní asistent – dočasná personální podpora MŠ

 • určeno pro MŠ s alespoň 3 dětmi ohrožené školním neúspěchem
 • školní asistent je nepedagogická podpora pro děti ze sociekonomicky znevýhodněného prostředí a kulturně odlišného prostředí, poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, kontroluje pravidelnou docházku dětí do školy, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou, pomáhá v zajišťování výjezdů školy, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování
 • výstup: report o činnosti asistenta ve škola, identifikace dětí ohrožených školním neúspěchem pro minimálně 3 děti
 • v délce min. 12 a max. 24 měsíců
 • úvazek: 0,5 na 1 měsíc (lze i na úvazek 1,0)
 • náklady: 16 365,-Kč /měsíc při úvazku 0,5

 

1.2   Školní speciální pedagog – dočasná  personální podpora MŠ

 • určeno pro MŠ, které mají minimálně 3 děti s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami
 • školní speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí jeho práce je vytvořit školní vzdělávací plán a také vytvořit individuální plán pro každého žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále spolupracuje a pracuje s vzdělávacími středisky a dalšími mimoškolními zařízeními
 • výstup: report o činnosti speciálního pedagoga ve škola, 3krát plán pedagogické podpory u dětí s podpůrnými opatřeními prvního stupně podpory/individuální vzdělávací plán u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • v délce min. 12 a max. 24 měsíců
 • úvazek: 0,5 na 1 měsíc (lze i na úvazek 1,0)
 • náklady: 29 210,-Kč /měsíc při úvazku 0,5

1.3   Školní psycholog – dočasná personální podpora MŠ

 • určeno pro MŠ s minimálně 3 dětmi s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami
 • školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování dětí, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Dále spolupracuje se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení
 • výstup: report o činnosti školního psychologa ve škola, 3krát plán pedagogické podpory u dětí s podpůrnými opatřeními prvního stupně podpory/individuální vzdělávací plán u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • v délce min. 12 a max. 24 měsíců
 • úvazek: 0,5 na 1 měsíc (lze i na úvazek 1,0)
 • náklady: 28 800,-Kč /měsíc při úvazku 0,5

 

 

1.4   Sociální pedagog – dočasná  personální podpora MŠ

 • určeno pro MŠ, která  má alespoň 3 děti ohrožené školním neúspěchem
 • sociální pedagog vytváří propojení mezi školou a jinými subjekty, poskytuje mediaci mezi školou, rodiči a uvedenými institucemi a pomoc s právními a sociálními  otázkami.
 • výstup: report o činnosti sociálního pedagoga ve škola, identifikace dětí/žáků ohrožených školním neúspěchem pro minimálně 3 děti/žáky
 • v délce min. 12 a max. 24 měsíců
 • úvazek:  0,1 na 1 měsíc (lze i na úvazek 0,2)
 • náklady: 4 831,-Kč /měsíc při úvazku 0,1

 

 

1.5   Chůva

 • určeno pro MŠ s minimálně 2 dvouletými dětmi
 • nepedagogická personální podpora MŠ pro pomoc s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte
 • výstup: report o činnosti práce chůvy ve škola, 2krát sken o rozhodnutí o přijetí dvou dvouletých dětí, ověření údajů ze školní matriky o zařazení dvou dvouletých dětí
 • v délce min. 12 a max. 24 měsíců
 • úvazek: 0,5 na 1 měsíc (lze i na úvazek 1,0)
 • náklady: 16 746,-Kč /měsíc při úvazku 0,5

 

 

2.oblast: Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ

 

2.1  Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin

 • akreditovaný vzdělávací kurz pro pedagogy v rozsahu 40 hodin zaměřený na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností,   kompetencí   pro   vzdělávání   bez   předsudků   a   rozvoj   profesionální

sebereflexe pedagogů

 • výstup: osvědčení o absolvování kurzu
 • náklady: 25 520,-Kč/vzdělávací kurz pro 1 osobu

 

 

2.2  Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin

 • akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním časovém rozsahu 16 hodin zaměřený na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů
 • výstup: osvědčení o absolvování kurzu
 • náklady: 6 380,-Kč/ vzdělávací kurz pro 1 osobu

 

 

 

2.3  Vzdélávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

 • akreditovaný vzdělávací program DVPP v rozsahu 16 hodin zaměřený na jedno z témat: čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, inkluze ve vzdělávání
 • výstup: osvědčení o absolvování vzdělávacího programu
 • náklady: 6 380,-Kč/ vzdělávací kurz pro 1 osobu

 

 

2.4  Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

 • absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP v rozsahu minimálně 24 hodin zaměřeného na vývojová specifika dvouletého dítěte, metody a formy pedagogické práce s ohledem na věkové zvláštnosti
 • výstup: osvědčení o absolvování vzdělávacího programu
 • náklady: 9 570,-Kč/ vzdělávací kurz pro 1 osobu

 

2.5   Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvímsupervize

 • zvyšování kvality každodenní práce pedagogů při vzdělávání a výchově dětí prostřednictvím skupinové supervize v rozsahu v celkovém rozsahu 20 hodin za školní rok doplněnou o individuální supervizi v celkovém rozsahu 10 hodin za školní rok
 • supervize se zúčastní alespoň polovina pedagogického sboru
 • výstup: popis průběhu jednotlivých supervizí
 • náklady: 32 550,-Kč

 

2.6   Sdílení zkušeností předškolních pedagogů z různých MŠ prostřednictvím vzájemných návštěv

 • zvyšování kvality každodenní práce pedagogů při vzdělávání a výchově dětí prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých mateřských škol v rámci ČR v rozsahu minimálně 2 návštěv během jednoho roku (v rozsahu 8 hodin,zbývajících 8 hodin je určeno na přípravu návštěv, společnou reflexi a doporučení pro další práci)

-       výstup: zápis o provedených návštěvách, zápis z interního sdílení zkušeností

-       náklady: 15 456,-Kč


 

3.  oblast: Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

 

3.1  Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

 • akreditovaný kurz pro pedagogy v rozsahu 56 hodin (minimálně 20 hodin z toho musí být  praxe) s cílem rozšířit síť logopedických asistentů v mateřských školách
 • výstup: osvědčení o absolvování kurzu
 • náklady: 22 330,-Kč

 

 

3.2  Individualizace vzdělávání v MŠ

 • akreditovaný kurz pro pedagogy v rozsahu minimálně 40 hodin zaměřeného na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí
 • výstup: osvědčení o absolvování kurzu
 • náklady: 15 950,-Kč

 

 

 

3.3  Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 • setkávání rodičů dětí za účasti externího odborníka se zaměřením na usnadnění přechodu dětí do ZŠ (výchova, školní připravenost a zralost, formy výuky na ZŠ)v rozsahu 12 hodin během 1 školního roku (6 setkání po 2 hodinách), aktivní zapojení rodičů do průběhu setkání formou diskuze
 • výstup: zápis o uskutečněných setkáních
 • náklady: 50 394,-Kč

 

Podporované aktivity pro speciální  základní školy:

 

 

 

1.1  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

 

Akreditované kurzy DVPP pro pedagogy v různé časové dotaci:

16  hodin

 • Zaměřeno na témata: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Inkluze, prezenční forma (část lze i e-learningem)
 • výstup: osvědčení o absolvování kurzu
 • náklady:  6 380,-Kč/1 osobu/16 hodin

 

 

32  hodin

 • Zaměřeno na témata: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring, prezenční forma (část lze i e-learningem)
 • výstup: osvědčení o absolvování kurzu
 • náklady:  15 950,-Kč/1 osobu/32hodin

 

56  hodin

 • Zaměřeno na témata: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring, prezenční forma (část lze i e-learningem)
 • výstup: osvědčení o absolvování kurzu
 • náklady:  22 330,-Kč/1 osobu/56hodin

 

80  hodin

 • zaměřeno na témata: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring, prezenční forma (část lze i e-learningem)
 • výstupy: osvědčení o absolvování kurzu
 • náklady:  31 900,-Kč/1 osobu/80hodin

 

1.2    Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

 • setkávání a spolupráce 3 pedagogických pracovníků ZŠ v rozsahu 20 hodin za školní rok v oblasti podpory rozvoje čtenářské gramotnosti a matematické gramotnost či inkluze
 • 2x6 hodin společného plánování a reflexí, 2x2 hodiny hospitací u kolegů, 2x2 hodiny reflexe hospitovaných hodin
 • výstup: zápis o provedených setkáních a hospitacích
 • náklady: 37 800,-Kč/šablonu

 

 

1.3  Sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ prostřednictvím vzájemných návštěv

 • vzájemná výměna zkušeností s každodenní prací při vzdělávání a výchově žáků a přenos příkladů dobré praxe mezi pedagogy z různých ZŠ v rámci ČR prostřednictvím 2 návštěv v rozsahu 16 hodin
 • zaměření na čtenářskou a matematickou gramotnost, prevenci šikany, společné vzdělávání, usnadňování přechodu mezi stupni vzdělání, nadaní žáci ve výuce
 • výstup: zápis o provedených návštěvách, zápis z interního sdílení zkušeností
 • náklady: 15 456,-Kč/šablonu

 

1.4  Tandemová výuka na ZŠ

 • společná výuka 2 pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti podpory rozvoje čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a rozvoje klíčových kompetencí v rozsahu 10  hodin (10 hodin výuky a 10 hodin přípravy na výuku a reflexe)
 • výstup: jmenný seznam účastníků, stručný popis průběhu vyučovacích hodin
 • náklady: 6 300,-Kč/šablonu

 

 

1.5  Nové metody ve výuce na ZŠ

 • spolupráce pedagogického pracovníka, který má zkušenosti a potřebné znalosti v konkrétní oblasti forem a metod práce s dalšími dvěma kolegy
 • Pedagog-expert připraví a zrealizuje pro pedagogy začátečníky minimálně 5 hodin  vzdělávacích setkání/lekcí/mentorských rozhovorů z předem zvoleného oboru.  Cílem setkání je seznámení se s novou formou či metodou a následná příprava na zavedení metody do přímé výuky realizované pedagogem-začátečníkem
 • Pedagog-expert dále ve spolupráci s každým zapojeným pedagogem-začátečníkem připraví jednu minilekci, která bude realizována během přímé výuky
 •  výstup: záznam z realizace 5 výukových lekcí, záznam z realizace 2 minilekcí
 • náklady: 11 256,-Kč/šablonu

 

 

1.6  Čtenářský klub pro žáky ZŠ

 • určeno pro žáky 1. stupně ZŠ, pro minimálně 5 žáků (z toho 2  žáci jsou  ohroženi  školním  neúspěchem), zřízení a realizace čtenářského klubu (děti zde čtou nebo si půjčí knihu domů)
 • realizace 16 schůzek po 90 minutách
 • povinné aktivity: návštěva osobností v klubu, den otevřených dveří
 • klub vedou 2 pracovníci: pedagog 1.stupně, který absolvoval vzdělávací program k rozvoji čtenářské gramotnosti a zaměstnanec knihovny či pedagog volného času
 • výstup: evidence účastníků a stručný popis z klubové schůzky, stručný popis průběhu dne otevřených dveří, záznam o návštěvách hostů
 • náklady: 18 010,-Kč/realizace  1x týdně

 

 

1.7  Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

 

 • určeno pro minimálně 5 žáků (z toho 2 žáci jsou ohroženi školním neúspěchem),rozvoj logického i informatického a strategického myšlení, zřízení a  realizace klubu
 • vzdělávací kurz pro vedoucího klubu
 • realizace 16 schůzek po 90 minutách
 • povinné aktivity: návštěva osobností v klubu, den otevřených dveří
 • klub vedou 2 pracovníci: pedagog, který absolvoval vzdělávací program k rozvoji matematické gramotnosti a pedagog z jiné školy či pedagog volného času
 • výstup: evidence účastníků a stručný popis z klubové schůzky, stručný popis průběhu dne otevřených dveří, záznam o návštěvách hostů
 • náklady:  18 010,-Kč/realizace  1x týdně

 

 

1.8  Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 • odpolední doučování vedené pedagogem pro skupinu minimálně 3 žáků v rozsahu 16 hodin (1hodina=60 minut)
 • výstup: scan třídní knihy z doučování
 • náklady: 6 720,-Kč/realizace  2hodin týdně

 

1.9   Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 • cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem, převážně žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí provádět samostatnou odpolední přípravu na vyučování v hlavních předmětech (český jazyk, matematika a cizí jazyk)
 • aktivita bude realizována prostřednictvím „odpolední školy“ (přípravy na vyučování) vedené    pedagogem, asistentem pedagoga v rozsahu minimálně 48 hodin
 • Příprava na vyučování probíhá pro skupinu minimálně 3 žáků
 • Odpolední příprava na vyučování může výjimečně proběhnout i mimo školu, např. jako krátký výlet, návštěva knihovny či odpoledního divadla
 • výstup: scan třídní knihy
 • náklady: 20 160,-Kč/realizace  2hodin týdně

 

1.10                   Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

 • setkávání rodičů dětí za účasti externího odborníka se zaměřením na poskytnutí  informací rodičům spojených s tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému v rozsahu 12 hodin za školní rok (6 setkání po 2 hodinách)
 • výstupy: zpráva o průběhu setkání,prezenční listiny
 • náklady: 50 394,-Kč/šablonu

 

Žádost o podporu musí být opatřena certifikovaným elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě pověření.

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny