Dotace a výzvy

OBECNÝ POSTUP REALIZACE PROJEKTŮ Z FONDŮ EU

Základní kroky spojené s podáním žádosti o dotaci z fondů EU:
 
  • Vytvoření podrobného projektového záměru
  • Nalezení příslušného operačního programu a v něm konkrétní oblasti podpory pro Váš projektový záměr; kromě podporovaných aktivit je nezbytné sledovat typ oprávněného žadatele / příjemce (např. malý a střední podnik), místo realizace projektu, výši a formu poskytované podpory, schopnost finančního spoluzajištění ze strany žadatele atd. dle specifických podmínek a požadavků daného dotačního programu; tyto podmínky a detailní vymezení podporovaných aktivit jsou vždy uvedeny např. na internetových stránkách operačního programu, a to primárně v dokumentu s názvem Operační program, či ve větší míře detailu v dokumentu s názvem Prováděcí dokument nebo Implementační dokument;
  • Zpracování žádosti o dotaci (v této fázi je vhodné využívat pořádané semináře či konzultace, dokumentaci zveřejněnou na internetových stránkách příslušného operačního programu, zejména „Příručku pro žadatele“ a konzultace s příslušným subjektem poskytujícím dotace, kterým je řídící orgán či zprostředkující subjekt operačního programu);
  • Souběžně se zpracováním žádosti je nezbytné sledovat datum otevření výzvy k podání žádosti o dotaci; informace o výzvách (vč. jejich harmonogramu) jsou zveřejněny na internetových stránkách operačních programů;
  • Před podáním žádosti o dotaci ve stanoveném termínu výzvy je nezbytné žádost pečlivě zkontrolovat, a to nejen její logickou provázanost, ale také formální náležitosti vč. všech příloh (nedoložení všech požadovaných příloh bývá častou chybou žadatelů o dotace, která může vést k vyřazení žádostí); je vhodné využít možností konzultace s pracovníky příslušného řídícího orgánu či zprostředkujícího subjektu pro vybraný operační program;
  • Po registraci žádosti o dotaci následuje hodnocení a výběr žádostí dle předem stanovených a zveřejněných kritérií, o výsledcích hodnocení jsou žadatelé písemně informování;
  • Hlavním těžištěm celého projektového cyklu je samotná realizace projektu, která se musí řídit všemi platnými postupy, neboť projekt je hrazen z veřejných zdrojů (potřebné informace jsou uvedeny v „Příručce pro příjemce“);
  • Po ukončení fyzické realizace projektu (nebo jednotlivých etap projektu) předkládá příjemce dotace žádost o platbu a monitorovací zprávu následuje administrativní a fyzická kontrola projektu; jsou-li dodrženy všechny předem stanovené podmínky daného operačního programu, je příjemci proplacena dotace;
  • Následující tři až pět let po obdržení dotace (závisí na podmínkách programu) je příjemce povinen udržovat výsledky projektu a pravidelně o nich informovat poskytovatele dotace prostřednictvím monitorovacích zpráv. V případě porušení této podmínky se žadatel zavazuje vrátit část či celou dotaci.
 
*tato doporučení jsou převzata z MMR

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny