Zvýšení kvality návazné péče

Předpokládané datum vyhlášení výzvy:                                                               12. 5. 2016

Plánované datum ukončení příjmu žádostí:                                                          30. 6. 2017

Typ výzvy:                                                                                                               investiční

Spolufinancování                                                                                                                   

 

Příspěvkové organizace OSS

 • EFRR 85 % z celkových způsobilých výdajů,
 • Státní rozpočet 15 % z celkových způsobilých výdajů,
 • Příjemce 0 % z celkových způsobilých výdajů.

Organizace zřizované kraji/obcemi

 • EFRR 85 % z celkových způsobilých výdajů,
 • Státní rozpočet 5 % z celkových způsobilých výdajů,
 • Příjemce 10 % z celkových způsobilých výdajů.

Organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církevní organizace a obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění

 • EFRR 85 % z celkových způsobilých výdajů,
 • Státní rozpočet 0 % z celkových způsobilých výdajů,
 • Příjemce 15 % z celkových způsobilých výdajů.

 

Financování                                                      ex-post (finance na účet po zaplacení faktur)

Alokace financí pro tuto výzvu:                                                            3 600 000 000,00 Kč

Území dopadu:                                                             území celé ČR mimo hl. města Prahy

 

Oprávnění žadatelé:

 • příspěvkové organizace OSS,
 • organizace zřizované kraji,
 • organizace zřizované obcemi,
 • organizace zakládané kraji,
 • organizace zakládané obcemi,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církevní organizace,
 • obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

 

Na co je projekt zaměřen: 

            Projekt je zaměřen na zvýšení kvality návazné péče.

Jaké aktivity jsou podporovány: 

 • pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče dle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR,
 • stavební úpravy nezbytné pro umístění, instalaci a uvedení přístrojového vybavení do provozu, pořízení spotřebního materiálu nezbytného k uvedení přístrojů a technologií do provozu, instruktáž personálu podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, realizované ve vazbě na pořízení a modernizaci přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení.

 

Způsobilé náklady: 

 • Minimální způsobilé náklady jsou stanoveny ve výši: nejsou stanoveny
 • Maximální způsobilé náklady jsou stanoveny ve výši: 99 000 000 Kč
 • Křížové financování není v rámci této výzvy možné.

Co je možné financovat:

 • Výdaje na pořízení přístrojového vybavení
 • Výdaje na pořízení zdravotnických prostředků
 • Výdaje na nákup technologií, technologické obnovy, nebo technologických vestaveb do stávajících prostor určených pro obory návazné péče např. operačních sálů
 • Výdaje na nákup dalšího vybavení pro obory návazné péče, které nejsou zdravotnickými prostředky (např. myčky endoskopů)
 • Výdaje na stavební úpravy související s instalací, montáží nebo zprovozuschopněním přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků a technologií
 • Výdaje na instruktáž personálu podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
 • DPH u neplátců DPH
 • DPH u plátců, pokud nemají vzhledem k hlavním aktivitám projektu nárok na odpočet DPH na vstupu.

 

Dále je možné do projektu zahrnout:

 • Zpracování studie proveditelnosti
 • Externí řízení veřejných zakázek, Projektová dokumentace, publicita, TDI, AD
 • Je možné zahrnout i náklady od 1. 1. 2014, to znamená, když už pro školu je udělaná projektová dokumentace a žádost o stavební povolení, tak se mohou tyto faktury dát do projektu a dostanete je proplacené. 

 

Další podmínky:

 

Poskytovatelé zdravotních služeb musí splnit kumulativně následující podmínky:

 • poskytovatel návazné péče zajišťuje akutní lůžkovou péči a služby v oborech gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, chirurgie a vnitřní lékařství,
 • poskytovatel návazné péče zajišťuje péči alespoň ve čtyřech oborech/metodách definovaných Koncepcí návazné péče a navázaných na vysoce specializované centrum,
 • poskytovatel návazné péče má alespoň 300 akutních lůžek nebo méně, pokud jsou v regionu LAU1 pouze zařízení s menší kapacitou.

 

 • Projekt musí být v souladu se strategií Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví – Akční plán 8b Zvýšení dostupnosti návazné péče.
 • Projekt musí být v souladu s Koncepcí návazné péče.
 • Poskytovatel návazné péče musí zajišťovat péči alespoň ve čtyřech oborech/metodách definovaných Koncepcí návazné péče MZd a navázaných na vysoce specializované centrum.
 • Poskytovatel návazné péče má alespoň 300 akutních lůžek nebo méně, pokud jsou v regionu LAU1 pouze zařízení s menší kapacitou lůžek.

 

Požadované přílohy k projektu:

 • Plná moc
 • Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
 • Doklady k právní subjektivitě žadatel
 • Výpis z rejstříků trestu
 • Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
 • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 • Podklady pro hodnocení projektu
 • Položkový rozpočet stavby
 • Oprávnění nebo registrace k poskytování zdravotních služeb v uvedených oborech dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění
 • Čestné prohlášení o skutečném počtu aktuálních lůžek
 • Stanovisko kraje
 • Stanovisko Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků (přístrojová komise)
 • Stanovisko vysoce specializovaného centra k referování pacientů
 • Vyjádření Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
 • Vyjádření zaměstnanecké zdravotní pojišťovny
 • Průzkum trhu
 • Seznam objednávek – přímých nákupů
 • Pověřovací akt k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v souladu s rozhodnutím 2012/21/EU

 

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny