Základní školy

Podporované aktivity pro základní školy:

 

 

1.     Personální podpora

 

1.1   Školní asistent – dočasná personální podpora ZŠ

 • určeno pro ZŠ, která má alespoň 3 žáky ohrožené školním neúspěchem (výběr je v kompetenci školy)
 • školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou, pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování
 • výstup: report o činnosti školního asistenta ve škole
 • v délce min. 12 a max. 24 měsíců
 • úvazek: 0,5 na 1 měsíc (lze i na úvazek 1,0)
 • náklady: 16 365,-Kč /měsíc při úvazku 0,5

 

1.2   Školní speciální pedagog – dočasná personální podpora ZŠ

 • určeno pro ZŠ, která má alespoň 3 žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory se speciálními vzdělávacími potřebami
 • školní speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je vytvořit školní vzdělávací plán a individuální plán pro každého žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále  spolupracuje s vzdělávacími středisky a dalšími mimoškolními zařízeními.
 • výstup: report o činnosti speciálního pedagoga ve škola, 3x plán pedagogické podpory u žáků s podpůrnými opatřeními prvního stupně podpory/individuální vzdělávací plán u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • v délce min. 12 a max. 24 měsíců
 • Úvazek: 0,5 na 1 měsíc (lze i na úvazek 1,0)
 • náklady:  29 210,-Kč /měsíc při úvazku 0,5

1.3   Školní psycholog – dočasná personální podpora ZŠ

 • určeno pro ZŠ s minimálně 3 žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami
 • školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení
 • výstup: report o činnosti školního psychologa ve škola, 3x plán pedagogické podpory u žáků s podpůrnými opatřeními prvního stupně podpory/individuální vzdělávací plán u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • v délce min. 12 a max. 24 měsíců
 • úvazek: 0,5 na 1 měsíc (lze i na úvazek 1,0)
 • Náklady: 28 800,-Kč /měsíc při úvazku 0,5

 

 

1.4   Sociální pedagog – dočasná  personální podpora ZŠ

 • určeno pro ZŠ, která má alespoň 3 žáky ohrožené školním neúspěchem(výběr je v kompetenci školy)
 • sociální pedagog bude působit jako prostředník mezi základní školou a rodinou a dalšími subjekty, podporovat vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků, zajišťovat prevenci obtíží v oblasti chování
 • výstup: report o činnosti sociálního pedagoga ve škola, identifikace žáků ohrožených školním neúspěchem pro minimálně 3 žáky
 • v délce min. 12 a max. 24 měsíců
 • úvazek: 0,1 na 1 měsíc (lze i na úvazek 0,2)
 • náklady: 4 831,-Kč /měsíc při úvazku 0,1

 

 

2.     Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

 

2.1  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

 

Akreditované kurzy DVPP pro pedagogy v různé časové dotaci:

16  hodin

 • Zaměřeno na témata: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Inkluze, prezenční forma (část lze i e-learningem)
 • výstup: osvědčení o absolvování kurzu
 • náklady:  6 380,-Kč/1 osobu/16 hodin

 

 

32  hodin

 • Zaměřeno na témata: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring, prezenční forma (část lze i e-learningem)
 • výstup: osvědčení o absolvování kurzu
 • náklady:  15 950,-Kč/1 osobu/32hodin

 

56  hodin

 • Zaměřeno na témata: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring, prezenční forma (část lze i e-learningem)
 • výstup: osvědčení o absolvování kurzu
 • náklady:  22 330,-Kč/1 osobu/56hodin

 

80  hodin

 • zaměřeno na témata: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring, prezenční forma (část lze i e-learningem)
 • výstupy: osvědčení o absolvování kurzu
 • náklady:  31 900,-Kč/1 osobu/80hodin

 

 

32 hodin zaměřené na inkluzi

 • zaměřeno na získání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze ve vzdělávání, prezenční forma (část lze i e-learningem)
 • výstupy: osvědčení o absolvování kurzu

-      náklady:   15 950,-Kč/1   osobu/32  hodin

 

56 hodin zaměřené na inkluzi

 • zaměřeno na získání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze ve vzdělávání , prezenční forma (část lze i e-learningem)
 • výstup: osvědčení o absolvování kurzu

-      náklady:   22 330,-Kč/1   osobu/56  hodin

 

80 hodin zaměřené na inkluzi

 • zaměřeno na  získání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze ve vzdělávání , prezenční forma (část lze i e-learningem)
 • výstupy: osvědčení o absolvování kurzu

-      náklady:   31 900,-Kč/1  osobu/80  hodin

 

 

2.2  Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi

 • kurz pro pedagogy ZŠ zaměřený  na podporu rozvoj a zavádění  inkluzivního vzdělávání do výuky   v rozsahu minimálně 8 hodin, uskuteční se v budově školy
 • možná témata: budování kultury školy z hlediska vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření, problematiku sociálního znevýhodnění a jeho důsledků ve vzdělávání, využití indexu inkluze, na spolupráci s asistentem pedagoga, problematiku heterogenity skupiny a klimatu třídy, práci s kulturní odlišností v české škole
 • výstup: osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu
 • náklady: 1 180,-Kč/1 osobu

 

2.3    Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

 • setkávání a spolupráce 3 pedagogických pracovníků ZŠ v rozsahu 20 hodin za školní rok v oblasti podpory rozvoje čtenářské gramotnosti a matematické gramotnost či inkluze
 • 2x6 hodin společného plánování a reflexí, 2x2 hodiny hospitací u kolegů, 2x2 hodiny reflexe hospitovaných hodin
 • výstup: zápis o provedených setkáních a hospitacích
 • náklady: 37 800,-Kč/šablonu

 

 

2.4  Sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ prostřednictvím vzájemných návštěv

 • vzájemná výměna zkušeností s každodenní prací při vzdělávání a výchově žáků a přenos příkladů dobré praxe mezi pedagogy z různých ZŠ v rámci ČR prostřednictvím 2 návštěv v rozsahu 16 hodin
 • zaměření na čtenářskou a matematickou gramotnost, prevenci šikany, společné vzdělávání, usnadňování přechodu mezi stupni vzdělání, nadaní žáci ve výuce
 • výstup: zápis o provedených návštěvách, zápis z interního sdílení zkušeností
 • náklady: 15 456,-Kč/šablonu

 

2.5  Tandemová výuka na ZŠ

 • společná výuka 2 pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti podpory rozvoje čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a rozvoje klíčových kompetencí v rozsahu 10  hodin (10 hodin výuky a 10 hodin přípravy na výuku a reflexe)
 • výstup: jmenný seznam účastníků, stručný popis průběhu vyučovacích hodin
 • náklady: 6 300,-Kč/šablonu

 

2.6  CLIL ve výuce na ZŠ

 • prohloubení znalostí 2 pedagogických pracovníků a zvýšení jejich kompetence ve  využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů prostřednictvím lekcí,které pro  ně připraví pedagog-lektor vyučující cizí jazyk v rozsahu 25 hodin
 • pedagog-lektor ve spolupráci s každým zapojeným pedagogem-nejazykářem připraví 5 CLIL minilekcí, které budou realizovány pedagogem-nejazykářem v jeho oboru
 • pedagogovénejazykáři zúčastní vzdělávacího programu DVPP o minimální délce 8 hodin k zapojení metody CLIL do výuky
 • výstup: záznam z realizace 25 lekcí výuky jazyka, záznam o  realizaci 10 CLIL minilekcí,  osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu
 • v délce min. 12 a max. 24 měsíců
 • úvazek: 0,1 na 1 měsíc (lze i na úvazek 0,2)
 • náklady: 56 280, -Kč/šablonu

 

 

2.7  Nové metody ve výuce na ZŠ

 • spolupráce pedagogického pracovníka, který má zkušenosti a potřebné znalosti v konkrétní oblasti forem a metod práce s dalšími dvěma kolegy
 • Pedagog-expert připraví a zrealizuje pro pedagogy začátečníky minimálně 5 hodin  vzdělávacích setkání/lekcí/mentorských rozhovorů z předem zvoleného oboru.  Cílem setkání je seznámení se s novou formou či metodou a následná příprava na zavedení metody do přímé výuky realizované pedagogem-začátečníkem
 • Pedagog-expert dále ve spolupráci s každým zapojeným pedagogem-začátečníkem připraví jednu minilekci, která bude realizována během přímé výuky
 •  výstup: záznam z realizace 5 výukových lekcí, záznam z realizace 2 minilekcí
 • náklady: 11 256,-Kč/šablonu

 

 

3.     Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

 

3.1  Čtenářský klub pro žáky ZŠ

 • určeno pro žáky 1. stupně ZŠ, pro minimálně 5 žáků (z toho 2  žáci jsou  ohroženi  školním  neúspěchem), zřízení a realizace čtenářského klubu (děti zde čtou nebo si půjčí knihu domů)
 • realizace 16 schůzek po 90 minutách
 • povinné aktivity: návštěva osobností v klubu, den otevřených dveří
 • klub vedou 2 pracovníci: pedagog 1.stupně, který absolvoval vzdělávací program k rozvoji čtenářské gramotnosti a zaměstnanec knihovny či pedagog volného času
 • výstup: evidence účastníků a stručný popis z klubové schůzky, stručný popis průběhu dne otevřených dveří, záznam o návštěvách hostů
 • náklady: 18 010,-Kč/realizace  1x týdně

 

 

3.2  Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

 

 • určeno pro minimálně 5 žáků (z toho 2 žáci jsou ohroženi školním neúspěchem),rozvoj logického i informatického a strategického myšlení, zřízení a  realizace klubu
 • vzdělávací kurz pro vedoucího klubu
 • realizace 16 schůzek po 90 minutách
 • povinné aktivity: návštěva osobností v klubu, den otevřených dveří
 • klub vedou 2 pracovníci: pedagog, který absolvoval vzdělávací program k rozvoji matematické gramotnosti a pedagog z jiné školy či pedagog volného času
 • výstup: evidence účastníků a stručný popis z klubové schůzky, stručný popis průběhu dne otevřených dveří, záznam o návštěvách hostů
 • náklady:  18 010,-Kč/realizace  1x týdně

 

 

3.3  Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 • odpolední doučování vedené pedagogem pro skupinu minimálně 3 žáků v rozsahu 16 hodin (1hodina=60 minut)
 • výstup: scan třídní knihy z doučování
 • náklady: 6 720,-Kč/realizace  2hodin týdně

 

3.4   Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 • cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem, převážně žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí provádět samostatnou odpolední přípravu na vyučování v hlavních předmětech (český jazyk, matematika a cizí jazyk)
 • aktivita bude realizována prostřednictvím „odpolední školy“ (přípravy na vyučování) vedené    pedagogem, asistentem pedagoga v rozsahu minimálně 48 hodin
 • Příprava na vyučování probíhá pro skupinu minimálně 3 žáků
 • Odpolední příprava na vyučování může výjimečně proběhnout i mimo školu, např. jako krátký výlet, návštěva knihovny či odpoledního divadla
 • výstup: scan třídní knihy
 • náklady: 20 160,-Kč/realizace  2hodin týdně

 

 

4.     Spolupráce s rodiči žáků ZŠ

 

4.1  Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

 • setkávání rodičů dětí za účasti externího odborníka se zaměřením na poskytnutí  informací rodičům spojených s tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému v rozsahu 12 hodin za školní rok (6 setkání po 2 hodinách)
 • výstupy: zpráva o průběhu setkání,prezenční listiny
 • náklady: 50 394,-Kč/šablonu

 

Podporované aktivity pro speciální  základní školy:

 

 

 

 

1.1  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

 

 

Akreditované kurzy DVPP pro pedagogy v různé časové dotaci:

16  hodin

 • Zaměřeno na témata: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Inkluze, prezenční forma (část lze i e-learningem)
 • výstup: osvědčení o absolvování kurzu
 • náklady:  6 380,-Kč/1 osobu/16 hodin

 

 

32  hodin

 • Zaměřeno na témata: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring, prezenční forma (část lze i e-learningem)
 • výstup: osvědčení o absolvování kurzu
 • náklady:  15 950,-Kč/1 osobu/32hodin

 

56  hodin

 • Zaměřeno na témata: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring, prezenční forma (část lze i e-learningem)
 • výstup: osvědčení o absolvování kurzu
 • náklady:  22 330,-Kč/1 osobu/56hodin

 

80  hodin

 • zaměřeno na témata: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring, prezenční forma (část lze i e-learningem)
 • výstupy: osvědčení o absolvování kurzu
 • náklady:  31 900,-Kč/1 osobu/80hodin

 

1.2    Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

 

 • setkávání a spolupráce 3 pedagogických pracovníků ZŠ v rozsahu 20 hodin za školní rok v oblasti podpory rozvoje čtenářské gramotnosti a matematické gramotnost či inkluze
 • 2x6 hodin společného plánování a reflexí, 2x2 hodiny hospitací u kolegů, 2x2 hodiny reflexe hospitovaných hodin
 • výstup: zápis o provedených setkáních a hospitacích
 • náklady: 37 800,-Kč/šablonu

 

 

1.3  Sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ prostřednictvím vzájemných návštěv

 

 • vzájemná výměna zkušeností s každodenní prací při vzdělávání a výchově žáků a přenos příkladů dobré praxe mezi pedagogy z různých ZŠ v rámci ČR prostřednictvím 2 návštěv v rozsahu 16 hodin
 • zaměření na čtenářskou a matematickou gramotnost, prevenci šikany, společné vzdělávání, usnadňování přechodu mezi stupni vzdělání, nadaní žáci ve výuce
 • výstup: zápis o provedených návštěvách, zápis z interního sdílení zkušeností
 • náklady: 15 456,-Kč/šablonu

 

1.4  Tandemová výuka na ZŠ

 

 • společná výuka 2 pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti podpory rozvoje čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a rozvoje klíčových kompetencí v rozsahu 10  hodin (10 hodin výuky a 10 hodin přípravy na výuku a reflexe)
 • výstup: jmenný seznam účastníků, stručný popis průběhu vyučovacích hodin
 • náklady: 6 300,-Kč/šablonu

 

 

1.5  Nové metody ve výuce na ZŠ

 

 • spolupráce pedagogického pracovníka, který má zkušenosti a potřebné znalosti v konkrétní oblasti forem a metod práce s dalšími dvěma kolegy
 • Pedagog-expert připraví a zrealizuje pro pedagogy začátečníky minimálně 5 hodin  vzdělávacích setkání/lekcí/mentorských rozhovorů z předem zvoleného oboru.  Cílem setkání je seznámení se s novou formou či metodou a následná příprava na zavedení metody do přímé výuky realizované pedagogem-začátečníkem
 • Pedagog-expert dále ve spolupráci s každým zapojeným pedagogem-začátečníkem připraví jednu minilekci, která bude realizována během přímé výuky
 •  výstup: záznam z realizace 5 výukových lekcí, záznam z realizace 2 minilekcí
 • náklady: 11 256,-Kč/šablonu

 

 

1.6  Čtenářský klub pro žáky ZŠ

 

 • určeno pro žáky 1. stupně ZŠ, pro minimálně 5 žáků (z toho 2  žáci jsou  ohroženi  školním  neúspěchem), zřízení a realizace čtenářského klubu (děti zde čtou nebo si půjčí knihu domů)
 • realizace 16 schůzek po 90 minutách
 • povinné aktivity: návštěva osobností v klubu, den otevřených dveří
 • klub vedou 2 pracovníci: pedagog 1.stupně, který absolvoval vzdělávací program k rozvoji čtenářské gramotnosti a zaměstnanec knihovny či pedagog volného času
 • výstup: evidence účastníků a stručný popis z klubové schůzky, stručný popis průběhu dne otevřených dveří, záznam o návštěvách hostů
 • náklady: 18 010,-Kč/realizace  1x týdně

 

 

1.7  Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

 

 

 • určeno pro minimálně 5 žáků (z toho 2 žáci jsou ohroženi školním neúspěchem),rozvoj logického i informatického a strategického myšlení, zřízení a  realizace klubu
 • vzdělávací kurz pro vedoucího klubu
 • realizace 16 schůzek po 90 minutách
 • povinné aktivity: návštěva osobností v klubu, den otevřených dveří
 • klub vedou 2 pracovníci: pedagog, který absolvoval vzdělávací program k rozvoji matematické gramotnosti a pedagog z jiné školy či pedagog volného času
 • výstup: evidence účastníků a stručný popis z klubové schůzky, stručný popis průběhu dne otevřených dveří, záznam o návštěvách hostů
 • náklady:  18 010,-Kč/realizace  1x týdně

 

 

1.8  Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

 • odpolední doučování vedené pedagogem pro skupinu minimálně 3 žáků v rozsahu 16 hodin (1hodina=60 minut)
 • výstup: scan třídní knihy z doučování
 • náklady: 6 720,-Kč/realizace  2hodin týdně

 

1.9   Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

 • cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem, převážně žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí provádět samostatnou odpolední přípravu na vyučování v hlavních předmětech (český jazyk, matematika a cizí jazyk)
 • aktivita bude realizována prostřednictvím „odpolední školy“ (přípravy na vyučování) vedené    pedagogem, asistentem pedagoga v rozsahu minimálně 48 hodin
 • Příprava na vyučování probíhá pro skupinu minimálně 3 žáků
 • Odpolední příprava na vyučování může výjimečně proběhnout i mimo školu, např. jako krátký výlet, návštěva knihovny či odpoledního divadla
 • výstup: scan třídní knihy
 • náklady: 20 160,-Kč/realizace  2hodin týdně

 

1.10                   Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

 

 • setkávání rodičů dětí za účasti externího odborníka se zaměřením na poskytnutí  informací rodičům spojených s tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému v rozsahu 12 hodin za školní rok (6 setkání po 2 hodinách)
 • výstupy: zpráva o průběhu setkání,prezenční listiny
 • náklady: 50 394,-Kč/šablonu

Žádost o podporu musí být opatřena certifikovaným elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě pověření.

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny