Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Předpokládané datum vyhlášení výzvy:                                                               29/04/2016

Plánované datum ukončení příjmu žádostí:                                                          31/12/2021

Typ výzvy:                                                                                                           neinvestiční

Spolufinancování                                         Obce, PO zřizované kraji a obcemi, DSO – 5%

                                                                  Obchodní společnosti, Státní podniky, Družstva,

                                                                                            OSVČ a profesní komory – 15%

                                                                                                                           Ostatní – 0%

Financování                                                     ex-post (finance na účet po zaplacení faktur)/

                                                                                             ex-ante (peníze předem na účet)

Alokace financí pro tuto výzvu:                                                                 1 816 957 478 Kč

Území dopadu:                                                                                celá ČR bez hl. m. Prahy

                                                                       (území MAS, kterým byla schválena SCLLD)        

Oprávnění žadatelé:

 • Místní akční skupina
 • Obce a organizace zřizované obcemi
 • Dobrovolné svazky obcí;
 • Organizace zřizované kraji;
 • Příspěvkové organizace;
 • Nestátní neziskové organizace;
 • Obchodní korporace;
 • OSVČ;
 • Poradenské a vzdělávací instituce;
 • Poskytovatelé sociálních služeb;
 • Profesní a podnikatelská sdružení;
 • Sociální partneři;
 • Školy a školská zařízen

 

Na co je projekt zaměřen:

 • Cílem výzvy je zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech.

 

Jaké aktivity jsou podporovány: 

 • Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování
  • Vzdělávání osob sociálně vyloučených
  • Terénní programy
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • Raná péče
  • Vzdělávání sociálních pracovníků
  • Programy prevence
  • Motivační programy apod.

 

 • Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení, např.:
  • Kulturní aktivity
  • Výchovně/vzdělávací aktivity
  • Aktivity podporující zapojování cílové skupiny do dobrovolnické činnosti
  • Environmentální aktivity (sběr odpadků, zvelebování prostředí komunity atd.)

 

 • Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti
  • Podpora pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením
  • Profilace osob
  • Poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat jeho účastníky k uplatnění na trhu práce
  • Pracovní a kariérové poradenství
  • Rekvalifikace a další profesní vzdělávání22
  • Jazykové vzdělávání, PC kurzy, rozvoj finanční gramotnosti, soft skills apod.
  • Realizace činností souvisejících s vyhledáváním zaměstnání pro osobu, která se o práci uchází
  • Vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly
  • Poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí
  • Tvorba pracovních míst pro osoby z cílových skupin apod.

 

 • Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
  • Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin
  • Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin
  • Marketing sociálního podniku
  • Provozování sociálního podnikání
  • Environmentální audity a strategie
  • Zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků

 

 • Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni
  • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
  • Příměstské tábory
  • Společná doprava dětí do/ze škol
  • Dětské skupiny
  • Vzdělávání pečujících osob apod.

 

Způsobilé náklady: 

 • Minimální způsobilé náklady jsou stanoveny ve výši: 400 000 Kč
 • Maximální způsobilé náklady jsou stanoveny ve výši: 10 000 000 Kč, pro projekty realizované v režimu podpory de minimis je maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu stanovena na výši 6 000 000 Kč.
 • Křížové financování je v rámci této výzvy povoleno do výše max. 20% způsobilých výdajů (u dětské skupiny až 30%).

 

Co je možné financovat:

 • Osobní náklady
 • Nákup zařízení a vybavení
 • Drobné stavební úpravy
 • Nákup služeb
 • Přímé podpora cílové skupiny – stravné, cestovné, ubytování apod.

 

Další podmínky:

 • Délka realizace projektu - 36 měsíců, s výjimkou aktivity 4. Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, kde je max. délka projektu 24 měsíců.

 

Požadované přílohy k projektu:

 • Dle aktuálního záměru

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny