Územní plány

  • lze realizovat pouze v katastrálním území obce s rozšířenou působností (území celé ČR mimo území hl.m. Prahy)
Zahájení příjmu žádostí 14.9.2015, 9:00 hodin
Ukončení příjmu žádostí 31.3.2017, 14:00 hodin
Ukončení realizace projektu 31.12.2019


Celková alokace výzvy:      630 000 000 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 

  • 450 000 Kč - pořízení územního plánu
  • 250 000 Kč - změna územního plánu

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:  není stanovena
Financování dotace:     ex-post financování.

Podporované aktivity:   
a) Zpracování územních plánů
b) Zpracování změn územních plánů
 

Způsobilými výdaji jsou:

a) výdaje na nákup služeb, pořízení nehmotného majetku

  • vyhodnocení vlivů územního plánu nebo změny územního plánu na udržitelný rozvoj území, vyhodnocení územního plánu nebo změny územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí SEA, vyhodnocení vlivu na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast soustavy NATURA 2000, zpracované projektanty
  • zpracování územních plánů nebo jejich změn, které provádí projektant
  • nákup služeb, spojených s digitálním zpracováním územních plánů nebo jejich změn ve vektorové formě, které provedl projektant

b) DPH

  • daň z přidané hodnoty u neplátců DPH
  • DPH plátců, pokud nemají aktivitám projektu nárok na odpočet DPH na vstupu

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ .Žadatel musí mít při podání žádosti podepsanou smlouvu s dodavatelem nebo s dodavateli.

Územní plány
[velikost: 309 kB]

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny