Stanice integrovaného záchranného systému

Předpokládané datum vyhlášení výzvy:                                                                10.6. 2016

Plánované datum ukončení příjmu žádostí:                                                        31. 12. 2017

Typ výzvy:                                                                                                                         investiční

Spolufinancování

Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní organizace - 0 %

Kraje, obce – 10 % 

                                                                                                                                               

Financování                                                      ex-post (finance na účet po zaplacení faktur)

Území dopadu:                                                                                       Exponovaná území*

 

*Jsou vymezená správním obvodem obcí s rozšířenou působností a představují oblasti s výskytem klimatických jevů (orkány a větrné smrště, extrémní sucha, nadprůměrné sněhové srážky a masivní námrazy, povodně) a antropogenních rizik.

 

Projekt musí řešit alespoň jednu z mimořádných událostí:

 • Sněhové srážky, masivní námrazy
 • Orkány a větrné smrště
 • Extrémní sucho
 • Havárie nebezpečných látek
 • Povodně (povodně s četností 20 let a méně)

 

Oprávnění žadatelé:

 • Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR
 • hasičské záchranné sbory krajů
 • Záchranný útvar HZS ČR
 • obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně)
 • Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium ČR
 • krajská ředitelství Policie ČR
 • kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů
 • státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností

 

Na co je projekt zaměřen: 

 • na zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům

 

Jaké aktivity jsou podporovány: 

 • stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události

 

Způsobilé náklady: 

 • Minimální způsobilé náklady jsou stanoveny ve výši: 1 000 000 Kč
 • Maximální způsobilé náklady jsou stanoveny ve výši: 300 000 000 Kč
 • Křížové financování není v rámci této výzvy možné.

 

Co je možné financovat:

 • Stavby, stavební úpravy, demolice
 • Pořízení majetku
 • Nákupy staveb
 • Nákupy pozemku
 • Projektová dokumentace
 • Zabezpečení výstavby
 • Povinná publicita projektu
 • DPH
 • Účetní doklady do 10 000 Kč

Požadované přílohy k projektu:

 • Plná moc
 • Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
 • Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná   veřejnosprávní smlouva nahrazující územní řízení
 • Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
 • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 • Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu
 • Položkový rozpočet stavby
 • Studie proveditelnosti
 • Výpočet čistých jiných finančních příjmů
 • Průzkum trhu
 • Stanovisko HZS kraje
 • Seznam objednávek – přímých nákupů

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny