Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

Předpokládané datum vyhlášení výzvy:                                                                 20/4/2016

Plánované datum ukončení příjmu žádostí:                                                          27/12/2017

Typ výzvy:                                                                                                               investiční

Spolufinancování                            Kraje, obce a organizace zřizované kraji či obcemi 10%

                                                                             Organizace zakládané kraji či obcemi 15%

Financování                                                      ex-post (finance na účet po zaplacení faktur)

Alokace financí pro tuto výzvu:                                                                 1 033 941 000 Kč

Území dopadu:                                                      Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy

 

Oprávnění žadatelé:

 • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi

 

Na co je projekt zaměřen: 

 • Výzva se týká budování, rozvoje a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy; vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb a vytváření nových a modernizaci stávajících podpůrných informačních systémů, jako jsou např. spisové služby nebo informační systémy pro řízení příspěvkových organizací.

 

Jaké aktivity jsou podporovány: 

 • Hlavní aktivity:
  • Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury.
  • Budování, rozvoj a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy.
  • Vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb.
  • Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů.
 • Vedlejší aktivity:
  • Pořízení studie proveditelnosti,
  • Stavební úpravy nezbytné pro zajištění bezpečné funkčnosti pořizovaného informačního systému,
  • Výdaje na zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích řízení,
  • Povinná publicita

 

Způsobilé náklady: 

 • Minimální způsobilé náklady jsou stanoveny ve výši: 1 000 000 Kč
 • Maximální způsobilé náklady jsou stanoveny ve výši:
  • Kraje – 100 000 000Kč
  • Organizace zakládané a zřizované kraji – 20 000 000Kč
  • Obce – 30 000 000Kč
  • Organizace zakládané a zřizované obcemi – 15 000 000Kč
 • Křížové financování není v rámci této výzvy možné.

 

Co je možné financovat:

 • Hlavní aktivity (minimálně 85% celkových způsobilých výdajů)
  • Pořízení majetku
  • DPH pokud nemá plátce nárok na odpočet DPH na vstupu
 • Vedlejší aktivity (maximálně 15% celkových způsobilých výdajů)
  • Služby – studie proveditelnosti, výdaje na zpracování výběrových a zadávacích řízení
  • Stavební úpravy
  • Povinná publicita
  • DPH pokud nemá plátce nárok na odpočet DPH na vstupu

 

Další podmínky:

 • Podporované aktivity musí vycházet z projektových okruhů č. 6.1, 6.2, 6.3 a 9 implementačního plánu č. 3 Strategického rámce rozvoje veřejné správy.

 

Požadované přílohy k projektu:

 • Plná moc
 • Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
 • Souhlasné Stanovisko hlavního architekta eGovernmentu
 • Studie proveditelnosti
 • Průzkum trhu
 • Výpočet čistých jiných finančních příjmů
 • Seznam objednávek – přímých nákupů

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny