Sociální bydlení pro SVL

Předpokládané datum vyhlášení výzvy:                                                                  3.6. 2016

Plánované datum ukončení příjmu žádostí:                                                          13. 6. 2017

Typ výzvy:                                                                                                                         investiční

Spolufinancování

obce - 10 %

nestátní neziskové organizace – 5 % 

církve - 5 % 

církevní organizace - 5 %                                                                                                       

 

 

Financování                                                      ex-post (finance na účet po zaplacení faktur)

Území dopadu: Území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, kde se nachází sociálně vyloučené lokality, mimo území hl. m. Prahy

 

Oprávnění žadatelé:

 • obce
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace

 

Na co je projekt zaměřen: 

 • pořízení  bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení

 

Jaké aktivity jsou podporovány: 

 •  pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení

 

Způsobilé náklady: 

 • Minimální způsobilé náklady jsou stanoveny ve výši: 500 000 Kč
 • Maximální způsobilé náklady jsou stanoveny ve výši: obce: 15 000 000 Kč, NNO, církve:  14 210 000Kč
 • Křížové financování není v rámci této výzvy možné.

 

Co je možné financovat:

 • nákup bytů,
 • budov (celé nebo její části), která bude sloužit sociálnímu bydlení, včetně pozemku na kterém budova stojí),
 • zhodnocení, stavební úpravy, nástavby a přístavby bytů, budov
 • přestavba bytů sociálního bydlení z nebytových prostor,
 • pořízení základního vybavení bytové jednotky,
 • rekonstrukce společných prostor bytového domu.

 

 

Dále je možné do projektu zahrnout:

 • technický dozor investora, BOZP, autorský dozor,
 • projektová dokumentace,
 • studie proveditelnosti,
 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení),
 • povinná publicita.
 • Je možné zahrnout i náklady od 1. 1. 2014, to znamená, když už je udělaná projektová dokumentace a žádost o stavební povolení, tak se mohou tyto faktury dát do projektu a dostanete je proplacené. 

 

Parametry sociálního bydlení v IROP:

 • sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry dané stavebními předpisy určenými pro výstavbu budov pro bydlení,
 • sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se základním vybavením bez dalšího zařízení nábytkem,
 • sociální byt musí být umístěný v lokalitě s dostupným občanským vybavením pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva,
 • v lokalitě musí být zajištěná veřejná doprava,
 • sociální bydlení je určeno osobám z cílových skupin, identifikovaných v tomto dokumentu,
 • podpora nevede k segregaci osob z cílových skupin,
 • pořizovací náklady na sociální bydlení nesmí přesáhnout stanovený limit, stanovený ve výzvě k předkládání žádostí o dotaci

Požadované přílohy k projektu:

 • Plná moc
 • Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
 • Doklady k právní subjektivitě žadatel
 • Výpis z rejstříků trestu
 • Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
 • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 • Položkový rozpočet
 • Seznam objednávek – přímých nákupů
 • Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
 • Dokumentace ke stanovení cen do rozpočtu
 • Potvrzení o podání žádosti o pověření zajištění služby obecného hospodářského zájmu
 • Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny