Školící střediska

 • dotace na výstavbu vlastních center pro rozvoj kompetencí svých zaměstnanců
 • projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy
 • žádat mohou malé (do 49 zaměstnanců) a střední podniky (od 50 do 249 zaměstnanců)
 • Žadatel o poskytnutí dotace musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován

Podporovanými aktivitami jsou:

 1. Výstavba nových školicích center.
 2. Rekonstrukce stávajících školicích center.
 3. Pořízení vybavení školicích prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
 4. Pořízení vzdělávacích programů.
 5. Podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušného podniku.

Nelze využít k pořízení pozemků a budov.
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně 5 mil. Kč. Maximálně však 50 % způsobilých výdajů mezi které patří:

 • rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě,inženýrská činnost, projektová dokumentace související se stavebními úpravami, hardware a sítě, technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání
 • školicí programy, software a data
 • služby školitelů

Žádost o poskytnutí podpory podává žadatel prostřednictvím portálu IS KP14+ Aplikace MS2014+.
Termíny pro podání žádostí:
předběžné žádosti: 2. 6. 2015 – 31. 8. 2015
plné žádosti: září 2015 – 30. 11. 2015

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny