Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání, místní akční plány

 • datum vyhlášení výzvy: 8.9.2015, příjem žádostí od 26.10, ukončení příjmu žádostí do 24.11, 1.2, 1.5, 1.8.,30.12.2016
 • minimální a maximální délka projektu 12 - 24 měsíců, ukončení fyzické realizace projektu 31.10.2018
 • vyhlášení výsledků výzvy  v červnu 2016
 • alokace výzvy 630 mil Kč

Oprávněními žadateli jsou

 • obec (5% spolufinancování)
 • místní akční skupina nebo mikroregion (0% spolufinancování)
 • samostatná městská část (5% spolufinancování)

V rámci výzvy je možné zapojení partnera (obce, soukromoprávní neziskové organizace, zájmová sdružení, mikroregion)

 • minimální a maximální  výše celkových způsobilých výdajů: 0,5 mil – 6 mil Kč

Přílohy

 • povinná příloha dokladující zapojení zástupců škol v území s potvrzením zřizovatele (70% škol v místě)

Zaměření výzvy

 • systémové zlepšení řízení škol, orientace na kvalitní a inkluzivní zvdělávání, podpora škol se slabšími výsledky, zlepšení spolupráce s rodiči
 • prioritní opatření MAP:
 • předškolní vzdělávání a péče (dostupnost, inkluze – kvalita)
 • čtenářská a matematická gramotnost
 • inkluzivní vzdělávání a podpora dětí ohrožených neúspěchem

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny