Rozvoj sociálních služeb

Předpokládané datum vyhlášení výzvy:                                                               29/04/2016

Plánované datum ukončení příjmu žádostí:                                                          27/10/2016

Typ výzvy:                                                                                                               investiční

Spolufinancování                                                                           kraje, obce a DSO - 10 %

                                                                                                                               OSS – 0%

                                                                                                                NNO a církve – 5%

Financování                                                      ex-post (finance na účet po zaplacení faktur)

Alokace financí pro tuto výzvu:                                                                    317 647 059 Kč

Území dopadu:                                             Obce s rozšířenou působností, na jejichž území

                                                                               se nenachází sociálně vyloučené lokality,

                                                                                                                   mimo hl. m. Prahu

 

Oprávnění žadatelé:

 • Kraje a organizace zřizované kraji,
 • Obce, organizace zřizované obcemi a organizace zakládané obcemi,
 • Dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí a organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,
 • Nestátní neziskové organizace,
 • Církve a církevní organizace

 

Na co je projekt zaměřen: 

 • Projekt je zaměřen na podporu infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb.

 

Jaké aktivity jsou podporovány: 

 • Hlavní aktivity projektu (minimálně 85% celkových způsobilých výdajů)
  • nákup nemovitostí,
  • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby,
  • pořízení vybavení,
  • pořízení automobilu pro účely poskytování terénní sociální služby.

 

 • Vedlejší aktivity projektu (maximálně 15% celkových způsobilých výdajů)
  • nákup pozemků,
  • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
  • projektová dokumentace stavby, EIA,
  • studie proveditelnosti,
  • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení),
  • povinná publicita (např. banner),
  • nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení (např. školení na ovládání pořízeného vybavení, není-li tato služba součástí pořizovací ceny vybavení)

 

 

Způsobilé náklady: 

 • Minimální způsobilé náklady jsou stanoveny ve výši: 500 000 Kč
 • Maximální způsobilé náklady jsou stanoveny ve výši: 60 000 000 Kč
 • Křížové financování není v rámci této výzvy možné.

 

Co je možné financovat:

 • Hlavní aktivity projektu
  • výstavba budov
  • nákup budov,
  • zhodnocení staveb,
  • rekonstrukce stávajících objektů,
  • vytvoření zázemí sociálních služeb,
  • pořízení vybavení s přímou vazbou na poskytovanou sociální službu
  • nákup automobilu (pouze v případě, že se jedná o poskytovanou terénní sociální službu)

 

 • Vedlejší aktivity projektu
  • nákup pozemků do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu,
  • demolice původního objektu na místě realizace projektu,
  • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
  • projektová dokumentace stavby, EIA,
  • studie proveditelnosti,
  • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení),
  • povinná publicita,
  • nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení např. školení na ovládání pořízeného vybavení, není-li tato služba součástí pořizovací ceny vybavení).

 

Další podmínky:

 • Časová způsobilost - 1. 1. 2014 - 31. 12. 2021
 • Budou podporováni žadatelé vykonávající službu obecného hospodářského zájmu v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby 3 za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
 • Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob, či sociálním vyloučením ohrožených osob, nebo zdravotně postižených osob

 

Požadované přílohy k projektu:

 • Plná moc
 • Doklady o právní subjektivitě žadatele
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
 • Studie proveditelnosti
 • Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
 • Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
 • Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
 • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 • Položkový rozpočet stavby
 • Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán, komunitní plán nebo krajský střednědobý plán
 • Průzkum trhu
 • Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu žadatele pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím 2012/21/EU
 • Seznam objednávek – přímých nákupů

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny