Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy

Datum vyhlášení výzvy:                                                                                           9.9.2015

Plánované datum ukončení příjmu žádostí:                                                          31.12.2019

Typ výzvy:                                                                                                               investiční

Žadatelé:                                                  OSS včetně justice, státní příspěvkové organizace

Spolufinancování                                                                                                               0%

Financování                                                      ex-post (finance na účet po zaplacení faktur)

Alokace financí pro tuto výzvu:                                                                             1 mld. Kč

Území dopadu:                                                                          Celá ČR včetně hl. m. Prahy

 

Výše způsobilých nákladů:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1.000.000,- CZK
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 50.000.000,- CZK

 

Oprávnění partneři:

 • organizační složky státu včetně justice,
 • státní příspěvkové organizace,
 • obce,
 • kraje,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • asociace a sdružení obcí a krajů,
 • veřejné výzkumné instituce, vysoké školy

 

 

Podporované aktivity:

Okruh aktivit – alokace 650 000 000 CZK

 • Dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn.
 • Zkvalitnění strategického řízení, využívání analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné správě a justici.
 • Podpora snižování administrativní a regulační zátěže, posílení a zlepšení ex ante a ex post hodnocení dopadů regulace včetně zhodnocení korupčních rizik.
 • Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy.
 • Optimalizace výkonu veřejné správy v území.
 • Racionalizace soudních řízení, posílení legislativních činností, podpora právního poradenství směrem k občanům i procesní standardizace justice, podpora využívání alternativních forem řešení sporů, alternativních trestů a procesů podmíněného propuštění, další opatření vedoucí ke kvalitnímu a efektivnímu fungování právního státu.
 • Nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení, včetně environmentálního managementu.
 • Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě.
 • Zavádění a rozvoj moderních metod řízení ve veřejné správě.
 • Profesionalizace státní služby

 

Okruh aktivit – alokace 250 000 000 CZK

 • Zkvalitnění projektového řízení ve veřejné správě, zejména zavedení a rozvoj projektových kanceláří

 

Okruh aktivit – alokace 100 000 000 CZK

 • Zpracování studií proveditelnosti ke konkrétním jednotlivým projektům určeným k následné realizaci

 

Další informace:

 • Křížové financování
 • Maximální objem prostředků v Kč, které mohou být v rámci výzvy přiděleny pro křížové financování: 100 000 000 CZK
 • Maximální podíl nákladů na křížové financování na celkových přímých způsobilých nákladech projektu: 10 %

 

 • Povinná příloha
 • Potvrzení o konzultaci projektového záměru s MPSV

 

 

 

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny