Program spolupráce Rakousko - Česká republika 2014-2020, koordinovaný na území ČR

Tento program navazuje na Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013.

Příprava nového programu spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou pro programové období 2014-2020 probíhá již od ledna 2012. Přípravu zastřešuje Řídící orgán (Úřad vlády Dolního Rakouska) ve spolupráci s Národním orgánem (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR).

Plánování budoucnosti EÚS probíhá podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (č. 1303/2013, 1301/2013 a 1299/2013, zveřejněných v Úředním věstníku EU: http://eur-lex.europa.eu/).

Program je zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem.  

Nově nařízení stanovují podmínku splnění min. tří kritérií spolupráce ze čtyř definovaných, na rozdíl od programu v období 2007-2013, kdy stačilo, aby projekt splnil kritéria dvě.

Kritéria spolupráce jsou:  

  • společná příprava projektu
  • společná realizace projektu
  • společný personál
  • společné financování

Kritérium společné přípravy a společné realizace projektu je třeba splnit vždy.

O prostředky budou moci opět žádat veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizacepodnikatelé


Tematické zaměření:

Prioritou programu spolupráce Rakousko – Česká republika je posílení udržitelného inovativního ekonomického rozvoje programového území v přehraniční dimenzi.
V Programu budou realizovány  tematické cíle a investiční priority [PDF, 245.7KB].


Programové území:

Programové území je vymezeno regiony NUTSIII.  Nově již neplatí pravidlo, které omezovalo u vzdálenějších rakouských regionů alokovat max. 20 % prostředků Programu, a rakouské regiony jsou zahrnuty do programového území bez omezení.
Česká republika: Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj
Rakousko: Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wienr Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf

Finanční rámec:

Plánovaný rozpočet programu činí 97 mil. EUR ERDF prostředků.

Výše dotace bude činit max. 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Prioritní osa

Prostředky v EUR

% podíl na alokaci programu

1.

Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

12 482 301

13

2.

Životní prostředí a zdroje

45 419 549

46

3.

Rozvoj lidských zdrojů

13 675 112

14

4.

Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

20 369 075

21

5.

Technická pomoc

5 868 896

6

Aktuální informace naleznete přímo na webových stránkách programu zde: http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/8_2014-2020.php    . . 

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny