Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, koordinovaný na území ČR

Cíl EÚS 2014 - 2020

V programovém období 2014-2020 bude na podporu kooperačních projektů podél česko-bavorské hranice k dispozici 103,4 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Program navazuje na dlouhou tradici podpory česko-německé spolupráce, která má své kořeny již v první polovině 90. let a jež byla v minulosti realizována pod názvy Phare CBC, INTERREG a Cíl 3. Program bude nadále podporovat regionální a místní projekty připravované ve spolupráci českých a bavorských partnerů s pozitivním dopadem na společné území.

Základní parametry nového programu

Plánování budoucnosti Evropské územní spolupráce, pod niž programy přeshraniční spolupráce spadají, probíhá podle tří klíčových nařízení EU zveřejněných v Úředním věstníku EU na internetové adrese eur-lex.europa.eu    

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce

 

Nový program je opět zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při výběru projektů bude znovu kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a vybírány budou pouze takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a bavorské příhraničí.

Zůstal zachován princip vedoucího partnera, který ponese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu. Každý vedoucí partner musí mít minimálně jednoho zahraničního projektového partnera.

Nově nařízení stanovují podmínku splnění minimálně tří kritérií spolupráce ze čtyř definovaných, na rozdíl od současného programu, v němž stačilo, aby projekt splnil kritéria dvě.

Kritéria spolupráce jsou definována následovně:

 • společná příprava projektu
 • společná realizace projektu
 • společný personál
 • společné financování

 

Kritérium společné přípravy a společné realizace projektu je třeba splnit vždy.

Ke zpřísnění pravidel došlo i u sledování výsledků programu pomocí indikátorů, jež budou stanoveny pro každou investiční prioritu, a každý projekt bude muset přispět k jejich naplnění.
 
O prostředky budou moci opět žádat veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace. Podrobný výčet vhodných žadatelů bude upřesněn pro každou investiční prioritu. Nově budou moci ve vybraných investičních prioritách žádat i malé a střední podniky.

 

Tematické zaměření programu

V souladu s Nařízením (EU) č. 1299/2013 o Evropské územní spolupráci programy přeshraniční spolupráce musí zaměřit finanční prostředky na úzký okruh nejdůležitějších témat ve svém území tak, aby bylo dosaženo kritického objemu podpory (princip tematické koncentrace). V praxi to znamená, že minimálně 80 % rozpočtu programu musí být určeno na maximálně 4 tematické cíle (TC) definované v čl. 9 Nařízení (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních. V rámci jednotlivých tematických cílů jsou pro každý program vybrány relevantní investiční priority (IP) definované v čl. 5 Nařízení (EU) č. 1301/2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a v čl. 7, odst. 1, písm. a) Nařízení (EU) č. 1299/2013 o Evropské územní spolupráci a od nich odvozeny prioritní osy.

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020 je zaměřen na následující prioritní osy: 
 

 • Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací

spolupráce a investice v základním výzkumu, spolupráce MSP a institucí v oblasti VaV v aplikovaném výzkumu, podpora klastrů a sítí MSP

 • Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

rozvoj a propagace přírodního a kulturního dědictví, ochrana a obnova biodiverzity, půdy a podpora ekosystémových služeb

 • Investice do dovedností a vzdělávání

podpora vzdělávání, spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce

 • Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy

dispoziční fond (malé projekty people-to-people) a podpora přeshraniční spolupráce občanů a institucí

Podrobnější okruh aktivit, které jsou v rámci uvedených prioritních os podporovány, je vymezen v textu programového dokumentu.


Finanční alokace

Z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj bylo na česko-bavorský program vyčleněno 103,4 mil. EUR

* včetně Dispozičního fondu, z nějž jsou podporovány malé projekty people-to-people

Dotační území

Rozsah dotačního území zůstává zachován.

Na české straně dotační území tvoří Karlovarský kraj, Plzeňský kraj a Jihočeský kraj.

Na bavorské straně je dotační území vymezeno zemskými okresy Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Cham, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Hof, Kronach, Kulmbach, Neustadt an der Waldnaab, Passau, Regen, Regensburg, Schwandorf, Straubing-Bogen, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge a městskými okresy (statutárními městy) Amberg, Bayreuth, Hof, Passau, Regensburg, Straubing und Weiden in der Oberpfalz.

Na rozdíl od současného programového období budou mít v Bavorsku regiony dotačního území, které přímo nesousedí s hranicí, stejné postavení jako regiony, které k hranici přímo přiléhají.

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny