Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na území ČR

Program nadnárodní spolupráce, který teritoriálně pokrývá území 9 států střední Evropy – Česká republika, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko. Programové území je tvořeno 76 regiony úrovně NUTS II. 

Zaměřeno především na podporu aktivit neinvestičního typu. Předkládané projekty musí mít nadnárodní význam, odpovídající, měřitelné a udržitelné výsledky, efektivní a transparentní strukturu řízení, reálný rozpočet a vhodně zvolené plně kompetentní projektové partnery. Projekt musí mít nejméně tři partnery ze tří zemí a alespoň dva z nich z členských zemí EU, doporučený počet partnerů s ohledem na nadnárodní zaměření programu je 8–12. Jeden z partnerů přebírá roli vedoucího partnera a s ní i odpovědnost za realizaci projektu po organizační a finanční stránce.

Do projektů se mohou zapojit veřejné orgány, veřejnoprávní instituce a soukromé neziskové subjekty. Projekty budou financovány z Evropského  fondu pro regionální rozvoj do výše 85% způsobilých výdajů pro veřejné a veřejnoprávní příjemce a 75% pro neziskové soukromé příjemce.

 

Prioritní osa 1   Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy

posilování nadnárodních inovačních sítí a klastrů (=soubor regionálně propojených společností (podnikatelů) a přidružených institucí a organizací – zejména institucí terciárního vzdělávání), rychlejší komercializace, výsledků výzkumu, podpora inovativního způsobu myšlení a podnikání, zlepšování technologických dovedností zaměstnanců, podpora Triple helix modelu

1.1 Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systémů inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě

Podporované aktivity:

 • posílení nadnárodních inovačních sítí a klastrů
 • podpora přenosu výsledků vědy a výzkumu z výzkumných institucí do podnikatelského sektoru
 • budování nadnárodních vazeb na podporu inovací v podnicích; snazší přístup k financování inovací
 • posílení spolupráce mezi výzkumnými institucemi a veřejným sektorem na podporu inovací a podnikání

 

1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech 

Podporované aktivity:

 • zlepšení přístupu k podnikání
 • zlepšení technologických znalostí a manažerských dovedností v oblasti podnikání
 • koncepce regionální inteligentní strategie
 • vzdělávací systémy zabývající se demografickými změnami (např. stárnutí společnosti, nezaměstnanost mladých lidí, odchod kvalifikované pracovní síly z malých regionů, apod.)
 • podpora dovedností pro uplatnění nových technologií ve všech odvětvích (ekologické inovace, nízkouhlíkové technologie, ICT)

Prioritní osa 2    Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě

strategie pro snižování energetické náročnosti veřejné infrastruktury (i budov), strategie pro lokální výrobu a distribuci energie z OEZ, tvorba koncepcí mobility pro snížení CO2


2.1 Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře

Podporované aktivity:

 • vývoj a testování řešení pro zlepšení energetické účinnosti veřejné infrastruktury (včetně budov);
 • zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie ve veřejné infrastruktuře

 

2.2 Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energetického plánování a politiky přispívající ke zmírňování klimatických změn

Podporované aktivity:

 • rozvoj a využití potenciálu energie z obnovitelných zdrojů
 • zvýšení energetické účinnosti v malých a středních podnicích
 • hledání způsobů, jak snížit spotřebu energie
 • zlepšení koordinace energetických sítí

 

2.3 Zvýšit kapacity pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise CO2 

Podporované aktivity:

 • koncepce mobility a akčních plánů na snížení emisí CO2
 • služby podporující inteligentní nízkouhlíkovou mobilitu ve funkčních městských regionech;
 • inovační modely financování pro zavedení zelených technologií

Prioritní osa 3    Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě

strategie pro udržitelné řízení chráněných oblastí a zdrojů, vývoj inovativních technologií (např. sanační technologie), znovuvyužití brownfieldů, strategie pro udržitelné využívání půdy


3.1 Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany životního prostředí s cílem zajistit ochranu a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů

Podporované aktivity:

 • strategie a nástroje pro udržitelné řízení chráněných nebo ekologicky velmi cenných oblastí
 • udržitelné využívání přírodních zdrojů pro regionální rozvoj
 • inovativní technologie pro efektivní řízení životního prostředí

Příklady aktivit:

 • podpora boje proti kůrovci, ochrany lesů jako důležité součásti přírodního dědictví,
 • spolupráce rybníkářů ve střední Evropě za účelem podpory odbahnění rybníků, chovu, propagace a distribuce sladkovodních ryb,
 • výstavba tzv. broukovišt (volně přístupné označené broukoviště) podél cyklostezek,
 • zavedení odpočívadel s informačními tabulemi o živočišstvu a rostlinstvu vyskytujícím se podél cyklostezek, v lesích, podél řek či rybníků, v parcích přírodních řek či v lesích

 

3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů

Podporované aktivity:

 • zvyšování hodnoty kulturního dědictví a zdrojů kulturních a tvůrčích odvětví
 • podpora využívání kulturního dědictví pro regionální hospodářský růst
 • podpora udržitelného hospodářského růstu a zaměstnanosti s využitím kulturního dědictví

Příklady aktivit:

 • využití neobydlených či nevyužívaných prostorů či historických budov za účelem ochrany kulturního dědictví (pořádání kulturních akcí- výstavy, divadelní představení)
 • podpora informovanosti veřejnosti o kulturním a sportovním dění v kraji prostřednictvím vytvoření mobilní informační aplikace
 • Ochrana a zvyšování hodnoty kulturního dědictví jako zdroje ekonomického růstu, atraktivity a konkurenceschopnosti regionů
 • Zvyšování kapacit veřejného a soukromého sektoru v oblasti ochrany a udržitelného využívání kulturního dědictví
 • Příprava akčních plánů pro zvýšení podvědomí o kulturních hodnotách
 • Podpora podnikání v kreativních odvětvích
 • Rozvoj a implementace strategií a konceptů – kulturní dědictví jako zdroj zaměstnanosti a hospodářského růstu
 • Rozvoj a testování inovativních nástrojů pro správu a ochranu kulturní dědictví (využití ICT technologií)
 • Posilování nadnárodní spolupráce mezi relevantními aktéry z oblasti kulturního dědictví pro udržitelnou propagaci kulturních míst v EU

 

3.3 Zlepšit řízení životního prostředí funkčních městských oblastí s cílem vytvořit z nich místa, kde se bude lépe žít

Podporované aktivity:

 • řízení a zlepšování kvality životního prostředí ve funkčních městských regionech
 • posílení kapacit pro plánování a řízení životního prostředí ve funkčních městských regionech
 • podpora „smart city“ strategií
 • ozdravení a obnova brownfields

Prioritní osa 4  Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě

tvorba koncepcí pro regionální mobilitu (multimodální jízdenky, trasy na vyžádání), podpora ekologické logistiky a multimodality, koncept napojení periferií na dopravní uzly


4.1 Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě

Podporované aktivity:

 • lepší propojení především okrajových oblastí se stávající dopravní sítí
 • zlepšení regionálních systémů veřejné dopravy zejména přeshraniční
 • optimalizace řetězců nákladní dopravy s důrazem na zvýšení šetrného přístupu k životnímu prostředí

 

4.2 Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití ekologických multimodálních dopravních řešení

Podporované aktivity:

 • posílení multimodality ekologicky šetrných systémů nákladní dopravy
 • zlepšit koordinaci mezi aktéry multimodální nákladní dopravy
 • optimalizace řetězců nákladní dopravy s důrazem na zvýšení šetrného přístupu k životnímu prostředí

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny