Dotační výzva Potenciál

  • Dotační program pro  ty, kteří uvažují o zavádění či rozšiřování vlastní výzkumné a vývojové kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, jejichž výsledky jsou následně využity ve výrobě.
  • projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy
  • žádat mohou malé (do 49 zaměstnanců) ,střední (od 50 do 249 zaměstnanců) a velké podniky (nad 250 zaměstnanců)

Podporovanými aktivitami jsou:

a. založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací (pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení)
b. u malých a středních podniků jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra.

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 75 mil. Kč / 150 mil.

max. do výše 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace.

Způsobilými výdaji jsou

• potřebné výzkumné vybavení, především  pořízení strojů, technologií, hardware či sítí
• nákup pozemků a budov, novostaveb i rekonstrukce či služby projektantů
• pořízení software, licencí, práv duševního vlastnictví a povinná publicita
• malé a střední podniky mohou získat i dotaci na relevantní provozní náklady jako mzdy pro absolventy, pojistné s poradenské služby

Žádost o poskytnutí podpory podává žadatel prostřednictvím portálu IS KP14+ Aplikace MS2014+.

Termíny pro podání žádostí

předběžné žádosti: 1. 6. 2015 – srpen 2015
plné žádosti: září 2015 - listopad 2015

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny