Podpora zaměstnanosti cílových skupin

Výzva podporující aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 12. 2015
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:  29. 2. 2016
Maximální délka projektu:  24 měsíců
Nejzazší datum ukončení realizace projektu:  30. 11. 2018

Programová oblast a území dopadu: ČR bez hl. m. Prahy.

Oprávněnými žadateli jsou

 • Vzdělávací a poradenské instituce  (právnické osoby, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku a vysokých škol dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, fyzické osoby, které vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) jejichž převažujícím předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo poradenských služeb souvisejících se zprostředkováním zaměstnání (CZ-NACE v kategorii 78 či 85),které prokážou svou historii minimálně po dobu 1 roku ke dni vyhlášení výzvy.
 • Nestátní neziskové organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok od data vyhlášení výzvy (spolky dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník; obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů; ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník; církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů)

 

Finanční alokace výzvy: 297 000 000 CZK

Spolufinancování: 0-15%

Příjemce/žadatel

Podíl EU

Státní rozpočet

Příjemce/žadatel

Neziskové organizace

85 %

15 %

0 %

Státní vysoké školy;

Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona (č. 561/2004 Sb.)

85 %

15 %

0 %

Veřejné vysoké školy (kromě státních vysokých škol)

85 %

10 %

5 %

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku

85 %

10 %

5 %

Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích, např.:

-fyzické osoby;

-obchodní společnosti;

-veřejné obchodní společnosti;

- společnosti s ručením omezeným;

-akciové společnosti; atd.

 

85 %

0 %

15 %

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 500 000 CZK
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 6 000 000 CZK

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady
 • Cestovné
 • Zařízení a vybavení, včetně pronájmu (i nemovitostí) a odpisů
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov
 • Nákup služeb
 • Drobné stavební úpravy
 • Přímá podpora cílové skupiny
 • Křížové financování

Maximální podíl nákladů na křížové financování na celkových přímých způsobilých nákladech projektu: 25 %

Forma financování
Ex ante

Podporované aktivity

 • poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání
 • bilanční a pracovní diagnostika
 • motivační aktivity
 • rekvalifikace
 • rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce
 • podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností
 • zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst
 • podpora flexibilních forem zaměstnání
 • doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce
 • realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

Cílové skupiny

 • Osoby ve věku 50 a více let
 • Osoby mladší 25 let věku, které nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě
 • Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců
 • Osoby s nízkou úrovní kvalifikace
 • Národnostní menšiny
 • Osoby pečující o malé děti
 • Osoby pečující o jiné závislé osoby
 • Osoby se zdravotním postižením

Výše uvedené osoby musí vždy splňovat jednu z níže uvedených charakteristik:

 • osoby hledající zaměstnání, tj. uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání dle vymezení zákonem 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
 • neaktivní osoby, tj. osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané (ani nevykonávají samostatně výdělečnou činnost) ani nezaměstnané (tj. evidované Úřadem práce ČR jako uchazeč o zaměstnání) a zároveň se nejedná o osoby soustavně se připravující na budoucí povolání či osoby pobírající starobní důchod.

Povinné přílohy žádosti o podporu:

 • Analýza potřeb cílové skupiny – maximální rozsah je stanoven na 10 stran.
 • Daňové přiznání žadatele/partnera ověřené místně příslušným finančním úřadem.

Žádost se podává pouze elektronicky a pouze prostřednictvím IS KP14+.

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny