Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení (investiční)

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 3. 2016
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 23. 6. 2016, 16:00:00 hodin
Délka realizace, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 24 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2018
Místo dopadu: území hl.m. Praha

Oprávněným žadatelem může být:

 • Nestátní neziskové organizace
 • Veřejné instituce

Podporované aktivity:

Skupina aktivit A

Vznik azylového domu: Azylový dům pro rodiny s dětmi – podpořen bude vznik jednoho azylového domu s kapacitou 25 - 35 lůžek. Vznikem azylového domu se rozumí založení nového zařízení, které na konci realizace projektu (investiční fáze) umožní příjemci registraci sociální služby azylový dům dle § 57 zákona o sociálních službách.

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

 • Minimální: 1 000 000 Kč
 • Maximální: 35 000 000 Kč

Skupina aktivit B

Vznik nízkoprahových denních center: Nízkoprahová denní centra (dále NDC) – podpořen bude vznik nejvýše dvou NDC, jejichž maximální denní kapacita bude 100 klientů/NDC s okamžitou kapacitou 30 klientů/NDC. Vznikem NDC se rozumí založení nového zařízení, které na konci realizace projektu (investiční fáze) umožní příjemci registraci sociální služby NDC dle § 61 zákona o sociálních službách.

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

 • Minimální: 1 000 000 Kč
 • Maximální: 8 000 000 Kč

Skupina aktivit C

Vznik terénních programů: Terénní programy – podpořeno bude vytvoření zázemí pro terénní programy; počet zázemí není omezen. Vytvořením zázemí pro terénní program se rozumí založení nového zařízení, včetně pořízení vybavení potřebného pro poskytování služby v terénu, které na konci realizace projektu (investiční fáze) umožní příjemci registraci sociální služby terénní program dle § 69 zákona o sociálních službách.

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

 • Minimální: 500 000 Kč
 • Maximální: 4 000 000 Kč

Skupina aktivit D

Podpora aktivizace komunitního života: Podporován je vznik a rozvoj kulturně komunitních center. Vznikem kulturně komunitního centra se rozumí založení nového zařízení, v němž budou provozovány sociálně aktivizační aktivity směřující k sociálnímu začleňování osob z cílových skupin. Prostory nebyly před předložením žádosti o podporu k tomuto účelu žadatelem využívány. Rozvojem kulturně komunitního centra se rozumí úprava stávajících prostor komunitního života za účelem zvýšení kvality realizovaných sociálně aktivizačních aktivit, rozšíření jejich nabídky, rozšíření prostor s navýšením kapacity apod. se zaměřením na osoby z cílových skupin.

Prostory kulturně komunitního centra, jež jsou předmětem projektu, musí být ve veřejném vlastnictví.

Realizace sociálně aktivizačních aktivit ve všech podpořených kulturně komunitních centrech musí být zahájena do 6 měsíců po ukončení realizace každého projektu (investiční fáze). Registrované sociální služby dle zákona o sociálních službách nejsou ve skupině aktivit D podporovány.

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

 • Minimální: 500 000 Kč
 • Maximální: 10 000 000 Kč

Skupina aktivit E

Podpora sociálního bydlení: Podporován je vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení, včetně chráněného bydlení. Vznikem bytů sociálního bydlení se rozumí úprava stávajícího bytového fondu ve veřejném vlastnictví na byty sociálního bydlení. Bytový fond nebyl před předložením žádosti o podporu k tomuto účelu žadatelem využíván.

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

 • Minimální: 500 000 Kč
 • Maximální: 13 000 000 Kč

Finanční alokace výzvy: 200 000 000 CZK

 • Alokace pro skupinu aktivit A: 35 000 000 Kč
 • Alokace pro skupinu aktivit B: 16 000 000 Kč
 • Alokace pro skupinu aktivit C: 14 000 000 Kč
 • Alokace pro skupinu aktivit D: 70 000 000 Kč
 • Alokace pro skupinu aktivit E: 65 000 000 Kč

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny