Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Projekt je realizován od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2020. Příjem žádostí bude spuštěn v prvním čtvrtletí roku 2016. Finanční prostředky mohou obdržet i podniky, jejichž sídlo je na území hlavního města Prahy, pokud se však budou vzdělávací aktivity týkat zaměstnanců provozoven na území všech ostatních krajů.

Forma podpory

 • Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení.
 • Příspěvek na vzdělávací aktivitu lze poskytnout v maximální výši 85% uznatelných nákladů v režimu de minimis.

Pro výpočet maximálního mzdového příspěvku za hodinu se vychází zminimální hodinové mzdy a činí 176,00 Kč. Maximální výše příspěvku na mzdové náklady zaměstnance účastnícího se odborného rozvoje činí 29 700 Kč měsíčně.
Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.
Zaměstnanec navržený do vzdělávací aktivity musí být u zaměstnavatele v pracovním poměru (nikoli DPP či DPČ) nejpozději ke dni předložení dokladů k výběru dodavatele.
Žádost se předkládá v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky k místně příslušné krajské pobočce ÚP ČR či k jejímu delegovanému kontaktnímu pracovišti. Místní příslušnost je určena místem výkonu práce (provozovnou).

Formálními přílohami žádosti jsou potvrzení o bezdlužnosti vůči

 • finančnímu úřadu
 • celnímu úřadu
 • české správě sociálního zabezpečení  
 • zdravotním pojišťovnám, u nichž jsou hlášeni všichni zaměstnanci žadatele

Potvrzení o bezdlužnosti nesmí být starší více než 30 dnů.
Vzdělávání bude moci být realizováno jako vzdělávání obecné i specifické a to jak v akreditovaných, tak neakreditovaných kurzech. Rovněž bude umožněno realizovat vzdělávání přímo na pracovišti zaměstnavatele, a to včetně praktické přípravy.
Vzdělávání musí probíhat pouze prezenční formou.
Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců ode dne vydání Vyrozumění.
Vzdělávací zařízení nesmí vzdělávací aktivitu realizovat prostřednictvím subdodavatele. Za subdodávku se nepovažuje zajištění závěrečné zkoušky.

Vzdělávání bude moci být zajištěno

a) externím vzdělávacím zařízením (uznatelným nákladem bude pouze kurzovné)

b) interními lektory zaměstnavatele (uznatelným budou mzdové náklady lektora, který zajišťuje odborný rozvoj). Maximální výše uznatelných mzdových nákladů je 230 Kč/hodinu (včetně zákonných odvodů za sociální a zdravotní pojištění).

Vzdělávání tzv. měkkých dovedností je projektem podporováno výjimečně, a to pouze v těch případech, kdy takovéto vzdělávání jednoznačně souvisí spracovní pozicí vzdělávaného zaměstnance.
Podpořit lze odbornou jazykovou výuku související spracovní činností, kterou zaměstnanec či potenciální zaměstnanec v rámci firmy vykonává nebo bude vykonávat.
Jazykové kurzy mohou být podpořeny v maximální délce 6 měsíců.

Hlavní změny oproti projektu POVEZ v OP LZZ

 • nedokládá se výsledovka, nejsou podporovaní zaměstnavatelé dle CZ-NACE
 • 15% spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele
 • zapojení potenciálních nových zaměstnanců
 • bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+
 •  vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti
 • žádosti bude možné podávat i elektronicky přes datovou schránku

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny