Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy (výzva č. 18) IROP -cyklodoprava

Aktivita:cyklodoprava

Příjem žádostí o podporu: 21. 12. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 4. 2016 v 14:00 hod

Oprávnění žadatelé:
kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Minimální výše způsobilých výdajů:
2 mil. Kč (Pokud se po vysoutěžení sníží celkové způsobilé výdaje projektu pod 2 mil. Kč, nepovažuje se to za porušení kritéria přijatelnosti a podmínek Programu. Jedná se o změnu v projektu a je třeba postupovat v souladu s kap. 16 Obecných pravidel.)
Maximální výše způsobilých výdajů:
30 mil. Kč

Struktura financování:

 • 85% EFRR
 • 5% Státní rozpočet
 • 10% Příjemce

Podporované aktivity projektu:

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami,
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami,
 • úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami,
 • je možná kombinace uvedených aktivit,
 • je možná realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty (např. stojany na jízdní kola), zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně) a souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost cyklistické dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro cyklisty nebo liniového opatření pro cyklisty.

Vedlejší aktivity:

 • realizace stavbou vyvolaných investic,
 • zpracování projektových dokumentací,
 • výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu,
 • provádění inženýrské činnosti ve výstavbě,
 • povinná publicita.

Povinné přílohy k žádosti

Jednotlivé povinné přílohy žadatel nahrává na příslušné Záložky žádosti o podporu v MS2014+. Více informací je uvedeno v příloze č. 1 těchto Pravidel.

Záložka Identifikace projektu

 1. Plná moc

  Dokládá se v případě přenesení pravomocí na jinou osobou, např. při podpisu žádosti. Plné moci se ukládají v elektronické podobě v systému MS2014+ v modulu Žadatel v konkrétním projektu do záložky Identifikace projektu – Plná moc. Vzor Plné moci je přílohou č. 11 Obecných pravidel. Plnou moc lze nahradit usnesením zastupitelstva o přenesení pravomocí. V usnesení musí být jednoznačně identifikováno, kdo a na koho pravomoci převádí a kterých úkonů se převedení pravomocí týká.

 2. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením

  Žadatel dokládá dokumentaci k zadávacím a výběrovým řízením, která provedl před podáním žádosti o podporu. Postup k předkládání dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením je uveden v kap. 5 Obecných pravidel.

 3. Doklady o právní subjektivitě žadatele

  Nerelevantní pro obce Unhošť…

 4. Výpis z rejstříku trestů

  Nerelevantní pro obce Unhošť…

 5. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

  Žadatel dokládá územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, dokládá územní souhlas či účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní řízení. V případě projektu zaměřeného pouze na úpravu nebo realizaci liniových opatření pro cyklisty (bez stavebních úprav) žadatel přílohu č. 5 k žádosti o podporu nedokládá. Pokud žadatel požádal o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, přílohu č. 5 nedokládá.

 6. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

  Pokud žadatel nebude mít k dispozici stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru či veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, dokládá žádost o stavební povolení nebo ohlášení, potvrzené stavebním úřadem, a přílohy, nejsou-li doloženy v jiné příloze žádosti o podporu.

  V případě projektu zaměřeného pouze na úpravu nebo realizaci liniových opatření pro cyklisty (bez stavebních úprav) žadatel dokládá veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci. Pokud žadatel nebude mít k dispozici veřejnou vyhlášku, dokládá žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, potvrzenou příslušným úřadem ve věcech provozu na pozemních komunikacích, včetně příloh.

  Pokud žadatel požádal o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, dokládá společné rozhodnutí s nabytím právní moci.

 7. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

  Žadatel dokládá projektovou dokumentaci, zpracovanou autorizovaným projektantem,v podrobnosti pro vydání stavebního povolení, která je součástí žádosti o stavební povolení nebo je ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení. Jako ověření dostačuje razítko s podpisem a označením stavebního úřadu alespoň na titulní straně projektové dokumentace.

  Pokud stavba nevyžaduje stavební povolení, dokládá žadatel projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby. V případě, že již byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, žadatel ji přikládá k žádosti o podporu.

  Projektové dokumentace jsou zpracovány podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bližší specifikace je ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektové dokumentace musí respektovat požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

  V případě projektu zaměřeného pouze na úpravu nebo realizaci liniových opatření pro cyklisty (bez stavebních úprav) žadatel dokládá dokumentaci návrhu dopravního značení.

 8. Položkový rozpočet stavby

  Žadatel dokládá položkový rozpočet stavby nebo úpravy či realizace liniových opatření pro cyklisty podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než k r. 2014 ve formě oceněného soupisu prací potvrzeného autorizovaným projektantem a dále také v rozpočtovém formátu *.XC4 – jedná se o otevřený elektronický formát ve struktuře XML, který splňuje veškeré požadavky Vyhlášky č. 230/2012 Sb. a je volně dostupný. V rozpočtu musí být uveden název použitého jednotného ceníku (cenové soustavy).

  V případě, že proběhlo zadávací řízení na zhotovitele stavby, předkládá žadatel také vysoutěženou cenovou nabídku. Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky s jednotkou soubor nebo komplet, musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich specifikaci a ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob ocenění.

  Součástí položkového rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit.

 9. Studie proveditelnosti

  Studie proveditelnosti musí být zpracována podle osnovy uvedené v příloze č. 4 Specifických pravidel. Slouží k posouzení potřebnosti a realizovatelnosti projektu a usnadňuje podání žádosti o podporu v MS2014+, neboť mnoho údajů, uváděných ve studii, bude využito při vyplňování elektronického formuláře žádosti.

 10. Doklady k výkupu nemovitostí

  Žadatel dokládá ke každé nemovitosti pořízené před podáním žádosti o podporu znalecký posudek a kupní smlouvu, pokud uvádí výdaje na pořízení nemovitosti jako způsobilé. Znalecký posudek pro ocenění stavby nebo pozemku, vyhotovený podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, nesmí být starší než 6 měsíců před pořízením nemovitosti. V případě pořízení nemovitosti prostřednictvím vyvlastnění žadatel dokládá pravomocné rozhodnutí o vyvlastnění.

 11. Seznam objednávek – přímých nákupů

  Žadatel do formuláře (viz příloha č. 10 Obecných pravidel) vypíše všechny uskutečněné objednávky – přímé nákupy ve výši od 100 tis. do 400 tis. Kč bez DPH vztahující se k projektu, které provedl před podáním žádosti o podporu.

 12. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

  Dokládají žadatelé, kteří předpokládají jiné peněžní příjmy. Vzor výpočtu čistých jiných peněžních příjmů je uveden v příloze č. 8 těchto Pravidel.

 13. Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility

  Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility musí být zpracována podle osnovy uvedené v příloze č. 4 těchto Pravidel.

 14. Zpráva o provedení auditu bezpečnosti pozemní komunikace – nerelevantní pro cyklodopravu

  Zprávu o provedení auditu bezpečnosti pozemní komunikace předkládají žadatelé k žádostem o podporu v aktivitě „Bezpečnost dopravy“.

  Zpráva o provedení auditu bezpečnosti pozemní komunikace musí být zpracována v souladu s metodikou provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy ČR v roce 2012. Audit slouží jako nástroj pro zajištění dostatečné bezpečnosti projektem řešené pozemní komunikace nebo části pozemní komunikace ve fázi jejího plánování.

 15. Smlouva o spolupráci

  Smlouva o spolupráci musí být k žádosti o podporu přiložena v případě, že projekt má být realizován na území více obcí a žadatelem je jedna z těchto obcí.

  Smlouva o spolupráci uzavřená mezi obcemi musí stanovit zejména práva a povinnosti žadatele a ostatních obcí, způsob finančního a majetkoprávního vypořádání mezi zúčastněnými stranami v období přípravy, realizace a udržitelnosti projektu. Využít lze vzor Partnerské smlouvy, který je přílohou č. 16 Obecných pravidel.

Způsobilé výdaje:

Výdaje na realizaci samostatných stezek pro cyklisty, stezek pro cyklisty a chodce, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací včetně všech konstrukčních vrstev.

Výdaje související s komunikací pro cyklisty:

 • volně dostupné pevné stojany a uzamykatelných boxů na jízdní kola, detekce jejich obsazenosti, jejich zastřešení, osvětlení a přímé napojení na komunikaci pro cyklisty
 • podchody, lávky, části mostních objektů a propustků, na kterých je komunikace pro cyklisty vedena
 • opěrné zdi, násypy, svahy a příkopy
 • přejezdy pro cyklisty, místa pro přecházení a přechody pro chodce, jejich nasvětlení a ochranné ostrůvky
 • pásy pro chodce umístěné podél jízdních pruhů pro cyklisty v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací
 • zábradlí na mostech a zábradlí jako bezpečnostní opatření
 • svislé a vodorovné dopravní značení včetně zvýrazňujících prvků
 • světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přejezdu pro cyklisty nebo samostatného přechodu pro chodce s přejezdem pro cyklisty
 • dešťové vpusti, šachty a přípojky k odvodu vod z povrchu komunikace do kanalizace
 • vegetační úpravy nezpevněných pozemků dotčených stavbou
 • veřejné osvětlení komunikace pro cyklisty a hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace v zastavěném území obce
 • bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze (vychýlení jízdního pruhu, zúžení komunikace, zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky, zvýrazňující dopravní značení, dopravní zařízení a optické prvky, svodidla v nebezpečných úsecích, prvky aktivní bezpečnosti v blízkosti přejezdů pro cyklisty a související telematika)

Další související výdaje:

 • příprava staveniště
 • demolice objektů podmiňujících výstavbu
 • manipulace s kulturními vrstvami zeminy
 • rekultivace ploch původně zastavěných pozemků

Výdaje na realizaci svislého a vodorovného dopravního značení vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty, vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací a na související úpravu svislého a vodorovného dopravního značení těchto pozemních komunikací.

Musí být součástí položkového rozpočtu stavby podle předložené projektové dokumentace; projektová dokumentace musí všechny položky zahrnovat v rámci stavebních objektů nebo provozních souborů stavby; příjemce bude se žádostí o platbu předkládat přehled čerpání z jednotlivých položek rozpočtu stavby

Nezpůsobilé výdaje projektu

 • výdaje na výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci, údržbu nebo opravu silnic a místních komunikací přístupných automobilové dopravě s výjimkou výdajů uvedených mezi způsobilými výdaji na hlavní a vedlejší aktivity projektu
 • výdaje na výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci polních a lesních cest
 • výdaje na běžnou údržbu, souvislou údržbu a opravu pozemních komunikací včetně chodníků a cyklostezek
 • výdaje na práce zahrnuté do údržby mostů podle technických podmínek, včetně prací pro zajištění funkčního stavu mostu nebo propustku (údržba a opravy)
 • výdaje na realizaci úschoven, parkovacích domů a parkovacích věží pro jízdní kola a jiných zařízení ke zpoplatněnému parkování jízdních kol
 • výdaje na realizaci nástupišť, přístřešků a čekáren železničních zastávek a zastávek vodní dopravy
 • výdaje na bezbariérové úpravy vstupů do budov
 • výdaje na realizaci parkovišť pro automobily
 • výdaje na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště
 • výdaje na přípravu a zpracování žádosti o podporu, s výjimkou zpracování studie proveditelnosti a auditu bezpečnosti
 • výdaje spojené s řízením a administrací projektu
 • výdaje na zpracování zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám a organizaci výběrových a zadávacích řízení
 • výdaje na zpracování průzkumů, studií a posouzení nesouvisejících s projektovými dokumentacemi
 • výdaje na nákup nemovitostí mezi spojenými osobami vymezenými v § 23 odst. 7 zákona o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
 • výdaje na uzavření kupní smlouvy, popř. smlouvy o smlouvě budoucí kupní, k nákupu nemovitosti, výdaje na vyhotovení znaleckého posudku, poplatky za zápis do katastru nemovitostí, výdaje na geodetické zaměření pozemku a vyhotovení geometrického plánu
 • DPH s nárokem na odpočet nebo její část, pokud žadatel má nárok na odpočet DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • úroky z úvěrů, půjček, splátky úvěrů a půjček
 • pojištění
 • bankovní záruky
 • pokuty
 • manka a škody
 • jiné daně (silniční daň, daň z nemovitých věcí, daň darovací, daň dědická apod.)
 • cla
 • výdaje, které jsou součástí likvidace společnosti, nedobytné pohledávky a jiné
 • výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s projektem, např. výdaje na uhrazení soudního poplatku, na pořízení důkazů, na právní zastoupení v případě sporu
 • provozní a režijní výdaje
 • náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem
 • cestovní náhrady
 • provize
 • rezervy na budoucí ztráty a dluhy
 • kurzové ztráty
 • odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • výdaje související se smlouvou operativního leasingu (daň, marže pronajímatele, výdaje na refinancování, režijní výdaje, pojišťovací výlohy apod.)
 • výdaje odpovídající svým vymezením účetní kategorii mimořádných nákladů
 • výdaje na audit projektu
 • část výdajů na vedlejší aktivity projektu, převyšující 15 % celkových způsobilých výdajů projektu; konečná výše celkových způsobilých výdajů je známa po skončení poslední etapy realizace projektu
 • další výdaje, u kterých nejsou dodrženy podmínky pro způsobilost výdajů, uvedené v tomto dokumentu

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny