Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Datum vyhlášení výzvy:                                                                                                 15.6.2016

Plánované datum ukončení příjmu žádostí:                                                            31.8.2016

Typ výzvy:                                                                                                                     neinvestiční

Financování                                                                                                                       ex-post

Území dopadu:                                                                                             ČR bez hl. m. Prahy

                                (Rozhodující je místo realizace vzdělávacích aktivit, ne sídlo žadatele)

 

Žadatelé:

Zaměstnavatelé:

 •  Obchodní korporace – obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích                                           

a) obchodní společnosti – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení

b) družstva – družstvo, evropská družstevní společnost

 • Státní podnik
 • OSVČ
 • Právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem

 

Spolufinancování:15%

 

Výše způsobilých nákladů:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK

 

Podporované aktivity:

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli. Podporované oblasti vzdělávání:

 • Obecné IT
 • Měkké a manažerské dovednosti
 • Jazykové vzdělávání
 • Specializované IT
 • Účetní, ekonomické a právní kurzy
 • Technické a jiné odborné vzdělávání
 • Interní lektor

 

Způsobilé výdaje:

Projekty budou předkládány a realizovány v tzv. režimu zjednodušeného vykazování pomocí jednotkových nákladů, proplácení výdajů je založeno na výstupech (výše podpory není navázána na objem prostředků, které realizátoři projektu při dosahování jednotek skutečně vynaložili dle účetních záznamů.) Na základě doložení prezenčních listin a potvrzení o absolvování kurzu se zprávou o realizaci projektu (vč. všech dalších příloh) za dané období budou proplaceny výdaje odpovídající násobku počtu odučených osobohodin * cena za jednotku, jejíž výše v Kč je předem stanovena pro každou oblast vzdělávání.

 

Zjednodušené vykazování - princip jednotkových nákladů:

 • proplácení předem stanovené částky za školení jednotlivých osob (jednotka = osobohodina)
 • jednotkové náklady pro vzdělávání zaměstnanců jsou stanoveny ze strany ŘO pro tyto vzdělávací okruhy:
  • Obecné IT 324 Kč
  • Měkké a manažerské dovednosti 593 Kč
  • Jazykové vzdělávání 173 Kč
  • Specializované IT 609 Kč
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy 436 Kč
  • Technické a jiné odborné vzdělávání 252 Kč
  • Interní lektor 144 Kč

Podpora nesmí být poskytnuta na vzdělávání, které podnik organizuje za účelem, aby dodržel závazné vnitrostátní normy vzdělávání (periodická školení BOZP, požární ochrana, první pomoc, školení řidičů – referentů). V rámci projektu může jedna podpořená osoba absolvovat maximálně 10 kurzů.

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny