Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu                 16. 5. 2016

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu                  6.6. 2016

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat           3 roky

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu                             31. 1. 2020

 Oprávněným  žadatelem může být:

  • obce
  • příspěvková organizace obce za předpokladu, že má svého zřizovatele (příslušnou obec) jako partnera projektu
  • nezisková organizace za předpokladu, že obec, ve které má nezisková organizace své sídlo či provozovnu, bude partnerem projektu.

 

Partneři se musí podílet na realizaci věcných aktivit projektu

Partneři musí patřit do některé z výše uvedených skupin oprávněných žadatelů.

 

Finanční alokace výzvy                     100 000 000 CZK

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:   500 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  2 000 000 CZK

Maximální objem prostředků v Kč, které mohou být v rámci výzvy přiděleny pro křížové financování:

10 000 000 CZK

Maximální podíl nákladů na křížové financování na celkových přímých způsobilých nákladech projektu: 10 %

 

Spolufinancování:

Typ organizace - Méně rozvinuté regiony

EU podíl

Státní rozpočet

Příjemce

Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

85%

10%

5%

Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení)

85%

10%

5%

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost:

• Obecně prospěšné společnosti

• Spolky

• Ústavy

• Církve a náboženské společnosti

• Nadace a nadační fondy

• Místní akční skupiny

• Hospodářská komora, Agrární komora

• Svazy, asociace

85%

15%

0%

 

 

Podporované aktivity:

  • vybudování mikrojeslí
  • provozování mikrojeslí
  • vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích
  • spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV v projektu „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“

 

Délka realizace projektu je maximálně 36 měsíců, s tím že maximálně 6 měsíců lze vyčlenit na vybudování a maximálně 30 měsíců na provoz

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny