Operační program Životní prostředí 2014–2020

Cíl

Ochrana a zajištění kvalitního a zdravého prostředí pro život obyvatel České republiky (dále jen „ČR“), podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a s tím související zmírňování dopadů změn klimatu. OP ŽP 2014-2020 zároveň slouží i jako významný nástroj pro naplňování finančně náročných požadavků vyplývajících ze směrnic ES/EU.

Na základě analýz dosavadního vývoje a současného stavu životního prostředí v ČR byly, s přihlédnutím k očekávaným trendům, stanoven návrh následujících prioritních os

Prioritní osa 1 - Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Prioritní osa 5 - Energetické úspory

Prioritní osa 6 - Technická pomoc


V rámci prioritních os byly stanoveny příslušné specifické cíle OP ŽP 2014-2020.

OP ŽP 2014-2020 svým zaměřením navazuje na OP ŽP 2007-2013 a využívá získaných zkušeností, které směřují k nastavení efektivního a kvalitního systému podpory ochrany životního prostředí, který bude zároveň podporovat směřování k inteligentnímu a udržitelnému růstu a ke zvýšení ekonomické, sociální a územní koheze. Oproti předchozímu OPŽP 2007-2013 je více koncentrován na identifikované prioritní problémy (u kterých je navíc očekávána dostatečná absorpční kapacita a vzájemná synergie), zejména v PO 2 (Snížení emisí z lokálního vytápění domácností) a PO5 (snížení energetické náročnosti budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie).

OP ŽP 2014-2020 reaguje na aktuální environmentální výzvy spojené zejména se zvyšujícím se rizikem dopadů změny klimatu a klade proto velký důraz na opatření v oblastech mitigace (omezování emisí přímých i nepřímých skleníkových plynů v rámci PO2 a PO5) i adaptace na očekávané dopady změny klimatu (v rámci PO1 a PO4).

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny