Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014–2020

Cíle

Vytvoření konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Jde o schopnost místních podniků prosazovat se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst v dlouhodobém horizontu.

Podpora českých firem schopných posunovat či alespoň dosahovat technologickou hranici ve svém oboru (rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení s okolním prostředím)
Rozvoj podnikání a inovací malých a středních podniků v oborech s nižší znalostní intenzitou (podpora zejména nových podnikatelských záměrů, včetně rozvoje služeb vedoucích ke zvýšení konkurenční výhody MSP v mezinárodním prostředí)
Posun k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství (zvyšování energetické účinnosti podnikatelského sektoru, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci energetické infrastruktury a zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin)

Usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke službám státu (prostřednictvím vysokorychlostního přístupu k internetu a širší nabídkou služeb informačních a komunikačních technologií)

Pro OP PIK byly identifikovány čtyři věcně zaměřené prioritní osy, a jedna prioritní osa na technickou pomoc

Prioritní osa 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Prioritní osa 2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem

Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

Prioritní osa 4 - Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

Prioritní osa 5 - Technická pomoc

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny