Operační program Nová Zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a efektivní využití zdrojů energie staveb.

Cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů prostřednictvím snížení energetické náročnosti budov a podpory výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností a efektivním využitím zdrojů energie.

Základní členění Programu

Program je členěn do těchto základních oblastí podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

   A.1. Hladina 1

 • A.1.1. Hladina 1, požadavek na splnění hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy
 • A.1.2. Hladina 1, požadavek na splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění a součinitelů prostupu tepla jednotlivých měněných konstrukcí

   A.2. Hladina 2

   A.3. Hladina 3

   A.4. Zpracování odborného posudku pro podoblast podpory A. 1, A. 2 nebo A. 3
   A.5. Zajištění odborného technického dozoru stavebníka pro podoblast podpory A. 1, A. 2 nebo A. 3

 

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
   B.1. Hladina 1
   B.2. Hladina 2
   B.3. Zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy pro podoblast podpory B. 1 nebo B. 2


C. Efektivní využití zdrojů energie
   C.1. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje
          (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)

 • C.1.1. Kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva
 • C.1.2. Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
 • C.1.3. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem
 • C.1.4. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
 • C.1.5. Tepelná čerpadla systému voda - voda
 • C.1.6. Tepelná čerpadla systému země - voda
 • C.1.7. Tepelná čerpadla systému vzduch - voda
 • C.1.8. Plynové kondenzační kotle

   C.2. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje
          (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)

 • C.2.1. Kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva
 • C.2.2. Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
 • C.2.3. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem
 • C.2.4. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
 • C.2.5. Tepelná čerpadla systému voda - voda
 • C.2.6. Tepelná čerpadla systému země - voda
 • C.2.7. Tepelná čerpadla systému vzduch - voda
 • C.2.8. Plynové kondenzační kotle

   C.3. Instalace termických solárních systémů

 • C.3.1. Solární systém pro přípravu teplé vody
 • C.3.2. Solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění
 • C.3.3. Kombinační bonus za současnou realizaci vybraných opatření

   C.4. Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
          (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)

   C.5. Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2.
   C.6. Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.3. 


Kdo může žádat o podporu

Žadateli a příjemci podpory mohou být pouze vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Příjem žádostí

Žádosti o podporu jsou přijímány výhradně elektronicky a to na základě časově omezených výzev.

Žádosti je možné podávat před zahájením, v průběhu nebo po ukončení realizace podporovaných opatření, která proběhla po 1. 1. 2013.

Seznam odborných dodavatelů a Seznam výrobků a technologií

Seznam odborných dodavatelů a Seznam výrobků a technologií mají zajistit minimální standard kvality jak poskytovaných služeb, tak výrobků a technologií zapojených do Programu.
Oba seznamy jsou otevřené pro všechny dodavatele a výrobky, které splní předem stanovené podmínky Programu. O provedení zápisu do seznamu odborných dodavatelů a Seznamu výrobků je nutné požádat. Zápis do seznamů je bezplatný.

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny