Neproduktivní investice v lesích

Žádosti o dotaci lze podávat od 3. 5. do 16. 5. 2016.

Oprávněný žadatel:

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky. Žadatelem nemohou být státní podniky.

Místo dopadu:

celá ČR s výjimkou hl. města Prahy, ZCHÚ a oblastí Natura 2000

Cílová skupina:

vlastníci a nájemci lesa

Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 100 000 Kč na projekt.
Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 2 000 000 Kč na projekt.

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % těchto výdajů

Dotace může být poskytnuta například na tyto druhy opatření:

  • posílení rekreační funkce lesa – výstavba a rekonstrukce stezek, značení, výstavba herních, naučných a fitness prvků;
  • usměrňování návštěvnosti území – odpočinková stanoviště, přístřešky, informační tabule aj.;
  • údržba lesního prostředí – např. zařízení k odkládání odpadků;
  • bezpečnost návštěvníků lesa – např. mostky, lávky, zábradlí atd.;

Podpora může být také poskytnuta na nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů, za podmínky, že se nejedná o nezastavěný pozemek a koupě souvisí s realizací projektu.

Dotaci nelze poskytnout na:

  • stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány převážně pro účely lesního hospodářství
  • novou výsadbu/obnovu zeleně
  • provozní výdaje, následnou údržbu a péči
  • stavební výdaje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení, restaurování) a zhodnocení kulturního dědictví venkova, které zahrnuje např. kaple, drobnou sakrální architekturu – kapličky, křížové cesty, zvoničky, kulturní prvky venkovské krajiny a obcí – boží muka, smírčí kříže,sochy a sousoší svatých, pomníky obětem válek, bysty či sochy slavných rodáků, pamětní desky, památníky, kašny, historické mostky, apod.
  • na rozhledny a lesokoutky

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny