Nemovitosti

 • projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy
 • všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být registrovány v Národní databázi brownfields (www.brownfieldy.cz)
 • žádat mohou malé (do 49 zaměstnanců) a střední podniky (od 50 do 249 zaměstnanců)

Podporovanými aktivitami jsou:

 1. rekonstrukce objektu - rekonstruovaný objekt je starší 16 let, velikost plochy objektu (minimum 500 m2 podlahové plohy, nejvyšší bonifikace u objektů nad 1 500 m2)
 2. regenerace zóny - dojde k přeměně technicky a účelově nevyhovujícího areálu nebo brownfieldu na podnikatelskou zónu
 3. rekonstrukce nájemního objektu (pouze v případě, že příjemcem podpory je základní územně samosprávný celek)

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1-200 mil. Kč na projekt. Maximálně však 45 % způsobilých výdajů u malého a 35 % u středního podniku.

Dotace se vztahuje na:

 • na přípravu podnikatelské zóny
 • na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost
 • na nákup či úpravu pozemků
 • na obnovu, modernizaci a úpravy objektů
 • na odstranění nevyužitých budov
 • na inženýrské sítě a technické zařízení budov
 • na hardware a sítě

Žádost o poskytnutí podpory podává žadatel prostřednictvím portálu IS KP14+ Aplikace MS2014+.

Termíny pro podání žádostí:
předběžné žádosti: 1. 6. 2015 – 31. 8. 2015
plné žádosti: 1. 9. 2015 – 31. 1. 2016

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny