Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 2. výzva

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:                                                          21.12. 2015

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:                                       30.9.2016 do 12 hodin

Délka realizace, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat:                       36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:                                   31. 12. 2020

Alokace výzvy:                                                                                            761 613 700,-Kč

Forma financování:                                                                                                      ex ante

 

Místo dopadu:

Bruntál, České Velenice, Frýdlantsko, Jasenicko-Mikulovice, Klášterec-Vejprty, Kolín, Litvínov, Moravský Beroun, Poběžovicko, Příbram, Ralsko, Slaný, Velké Hamry, Vrbensko, Žluticko                            

 

Oprávněným žadatelem může být:

 • Pro aktivity mimo aktivity sociálního podnikání
  • Nestátní neziskové organizace
  • Sociální družstva
  • Obce
  • Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
  • Organizace zřizované kraji
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Pro aktivity sociálního podnikání
  • OSVČ
  • Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

 

Míra podpory:

 • Pro neziskové organizace: EU 85 %, stát 15 %, žadatel 0%
 • Pro podnikající subjekty: EU 85 %, stát 0 %, žadatel 15 %
 • Pro ÚSC a jejich zřizované organizace: EU 85 %, stát 10 %, žadatel 5 %

 

Výše způsobilých nákladů:

 • Pro projekty s aktivitami mimo sociální podnikání:
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 000 000 Kč
 • Pro projekty s aktivitami sociálního podnikání:
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč

 

Podporované aktivity:

 

 1. Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb.
 2. Podpora komunitní sociální práce, podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách, zejména komunitní práce včetně podpory koordinační role obcí v této oblasti.
 3. Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče; podpora partnerských projektů v sociální oblasti propojující různé úrovně veřejné správy a další instituce; posilování informovanosti a efektivní komunikace o problematice sociálního vyloučení u všech relevantních aktérů; podpora plánování sociální bytové politiky obcí, vznik a rozvoj nástrojů sociálního/dostupného/podporovaného bydlení jako prevence prostorového vyloučení, vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví
 4. Podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí
 5. Aktivizační, asistenční a motivační programy, které přispívají k sociálnímu začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení.
 6. Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání.
 7. Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na návykových látkách.
 8. Programy právní a finanční gramotnosti a na prevenci a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílové skupiny.
 9. Aktivity přispívající k boji s diskriminací
 10. Programy prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku
 11. Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu, pro osoby s alternativními tresty (pachatelé trestné činnosti), probační a resocializační programy, programy zaměřené na pachatele domácího násilí, s cílem předcházení jejich dalšího násilného chování.
 12. Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik.

 

Další informace:

 • Křížové financování
  • Maximální objem prostředků v Kč, které mohou být v rámci výzvy přiděleny pro křížové financování: 76 000 000,- Kč
  • Maximální podíl nákladů na křížové financování na celkových přímých způsobilých nákladech projektu: 15 %
  • Z výzvy nebude možné v rámci křížového financování financovat výdaje za nákup infrastruktury (nákup budovy, stavby, pozemků, bytů). Způsobilými výdaji budou výdaje spojené s technickým zhodnocením budovy, stavby, bytů

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny