Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, koordinovaný na území ČR

Tento program navazuje na Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013.

Nový program je opět zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při výběru projektů bude znovu kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a vybírány budou pouze takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a slovenské příhraničí.
 
Základní parametry programu:
Oprávněné území na úrovni NUTS III , nacházející se na území České republiky (Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj) a na území Slovenské republiky (Žilinský samosprávný kraj, Tenčínský samosprávný kraj , Trnavský samosprávný kraj). Za určitých podmínek bude možné realizovat ve smyslu čl.20 bodu 2, nařízení 1299/2013 i projektové aktivity nad rámec tohoto území. 

Oprávnění žadatelé: veřejnoprávní, neziskové organizace nebo i v některých případech podnikatelské subjekty

Princip vedoucího partnera, který zodpovídá za realizaci projektu a musí mít min. jednoho projektového partnera
na druhé straně hranice.

Splnění min. 3  kritérií spolupráce

  • společná příprava projektu
  • společná realizace projektu
  • společný personál projektu
  • společné financování projektu  

Finanční alokace na program:  90 139 463 EUR na celé období

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny