Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL

Výzva klade důraz na osvětové aktivity směřované na veřejnost a podporuje vznik platforem a realizaci workshopů pro jednotlivé aktéry ve vzdělávání.

Žádost o dotaci lze podávat od 30. 3 2016 do 9. 12. 2016

Oprávnění žadatelé:   obce či svazky obcí, které jsou zapojené v rámci KPSVL

Realizace projektu musí být na území České republiky.

Popis podporovaných aktivit:

  • Aktivita č. 1: Řízení projektu
  • Aktivita č. 2 Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání – podpora obcí jako koordinátorů vzdělávací politiky v území. Obce budou podpořeny v rozvoji a realizaci inkluzivního přístupu ke vzdělávání v daném území, např. organizací seminářů a osvětových aktivit zaměřených na inkluzi, realizací studijních stáží atd.
  • Aktivita č. 3 Předškolní vzdělávání – Aktivita má za cíl podpořit nástup dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do mateřských škol.
  • Aktivita č. 4 Prevence školní neúspěšnosti - Cílem aktivity je podpořit především žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v dosahování školního úspěchu a zabránit jejich předčasnému odchodu ze vzdělání
  • Minimální výše dotace je 3 000 000 Kča maximální výše dotace je50 000 000 Kč.
  • Financování je formou a výše 1. zálohové platby tvoří maximálně 30 % celkových způsobilých výdajů na projekt.

V rámci této výzvy je možné zapojit školy, které vzdělávají více jak 40% dětí a žáků se SVP ve třídě i škole.

  • Dotace není určena na vznik nových kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Nebudou podpořeny ani projekty zaměřené na vznik nových webových portálů nebo jejich částí nebo vznik a vybavení klubů.

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny