Infrastruktura středních a vyšších odborných škol

 • Předpokládané datum vyhlášení výzvy: 2.5.2016
 • Plánované datum ukončení příjmu žádostí: 15.10.2016
 • Typ výzvy: investiční
 • Žadatelé: SŠ, kraje, obce, neziskové organizace
 • Spolufinancování: 15%
 • Financování: ex-post (finance na účet po zaplacení faktur)
 • Alokace financí pro tuto výzvu: 1,5 mld. Kč
 • Území dopadu: mimo Prahu

Podmínky:

 • Projekt musí být v souladu s Akčním plánem vzdělávání
 • Projekt musí být zaměřen na komunikaci v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy nebo práci s digitálními technologiemi
 • Projekt musí splňovat požadavky na konektivitu školy a připojení k internetu
 • Projekt musí zajišťovat fyzickou dostupnost a bezbariérovost školy
 • Musí se zlepšit bezbariérovost ve škole, musí se podpořit sociální začleňování žáků, musí se zlepšit podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Nejsou podporovány školy, kde je více jak 40% žáků postižených, romů atd.

Způsobilé náklady pro SŠ:

 • Rekonstrukce, přístavby, stavební úpravy stávajících budov SŠ se sídlem mimo Prahu
 • Podpora sociální inkluze (bezbariérovost – výtahy, nájezdy atd.)
 • Vybavení a zařízení pro rozvoj studentů SŠ
 • Vybavení a zařízení s ohledem na sociální inkluzi
 • Stavební úpravy na vnitřní konektivitu školy (zastřešení průchodu mezi pavilony, vytvoření chodby mezi pavilony atd.)
 • Zajištění připojení k internetu – výměna sítí, serveru atd.
 • Stavební úpravy učeben, pořízení kompenzačních pomůcek a vybavení pro žáky
 • Stavební úpravy, pořízení vybavení v oblasti komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd, digitální technologie, připojení k internetu, vnitřní konektivita školy

Co dále je možné do projektu zahrnout:

 • zpracování studie proveditelnosti
 • externí řízení veřejných zakázek

Je možné zahrnout i náklady od 1.1.2014, to znamená, když už pro školu je udělaná projektová dokumentace a žádost o stavební povolení, tak se mohou tyto faktury dát do projektu a dostanete je proplacené.

Nutné přílohy projektu:

 • Studie proveditelnosti (zpracováváme my)
 • Žádost o dotaci (zpracováváme my)
 • Doklady o právní subjektivitě žadatele
 • Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele
 • Doklad prokázání vlastnického nebo jiného práva k majektu
 • Podklady pro posouzení finančního zdraví (účetní závěrky)
 • Projektová dokumentace
 • Rozpočet stavbeních výdajů projektu (dělá rozpočtář)
 • Územní souhlas, územní rozhodnutí a další dokumenty dle Stavebního zákona
 • Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí
 • Seznam objednávek a dokumentace k výběrovým řízením

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny