Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL)

Dotace je zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury středních a vyšších odborných škol  a na  nákup potřebného vybavení. Tato výzva se týká hlavně území sociálně vyloučených lokalit.

 

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 30. 6. 2016 do 18. 11. 2016 do 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • O finanční podporu mohou žádat školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Typy podporovaných projektů:

  • Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě  na budoucí uplatnění na trhu práce (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
  • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
  • Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace činí více jak 1 mld. Kč.
  • Minimální výše dotace je 1 mil. Kč a maximální výše dotace je 99 mil. Kč.
  • Maximální míra podpory dosahuj 100 % celkových způsobilých výdajů pro organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy; 85 – 90 % pro ostatní žadatele.
  • Financování formou ex-post.

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny