Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality

Datum a čas zahájení příjmu žádostí                      14. 12. 2015, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí                    22. 4. 2016, 14:00

 

Datum zahájení realizace projektu                                    Od 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu                                  Do 30. 9. 2018

 

Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy. Správní obvod obce s rozšířenou působností, na jehož území se nacházejí sociálně vyloučené lokality. Obce zařazené do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

 

 

Minimální výše způsobilých výdajů:                                                         750 000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů:                                                             60 000 000 Kč

 

Spolufinancování:

 • Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy 0%
 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském rejstříku 10%
 • Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí  10%
 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo v oblasti školství  5%
 • Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace  5%
 • Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích  15%

 

Oprávnění žadatelé:

 • zařízení péče o děti do 3 let
 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti
 • kraje
 • organizace zřizované kraji
 • organizace zakládané kraji
 • obce
 • organizace zřizované obcemi
 • organizace zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace
 • organizační složky státu
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu

 

Podporované aktivity:

 • zvýšit nedostatečnou kapacitu, pokud je prokazatelný nedostatek těchto kapacit
 • zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce

 

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity těchto zařízení:

 • mateřské školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsané do školského rejstříku, všech zřizovatelů bez rozdílu (včetně tedy mateřských škol určených pro vzdělávání dětí zaměstnanců)
 • dětské skupiny podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb.,
 • služby péče o děti podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon
 • spolky zajišťující péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).

 

Povinné přílohy:

 

1. Plná moc

2. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením

3. Doklad o právní subjektivitě

4. Výpis z rejstříku trestů

5. Studie proveditelnosti

6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

7. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

10. Položkový rozpočet stavby

11. Průzkum trhu

12. Seznam objednávek – přímých nákupů

13. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

 

Způsobilé výdaje:

Uznatelné výdaje od  1. 1. 2014

Na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů na vedlejší aktivity.

Hlavní podporované aktivity:

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 • nákup budov
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek
 • DPH

 

Vedlejší podporované aktivity:

 • nákup pozemků pro výstavbu nové budovy nebo přístavbu stávající budovy (do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu)
 • demolice původního objektu, ve kterém probíhala výchova a vzdělávání dětí, a budov na pozemku objektu
 • pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení
 • pořízení herních prvků
 • úpravy venkovního prostranství (zeleň, hřiště a herní prvky)
 • projektová dokumentace, EIA
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor)
 • pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti)
 • povinná publicita

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny