ICT a sdílené služby

 • Určeno pro malé, střední a velké podniky
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného pro zajištění aktivit projektu činí pro malý podnik 0,3 mil. Kč, pro střední podnik 0,5 mil. Kč a pro velký podnik 1 mil. Kč
 • Výzva bude v IS KP 4+ dělena dle jednotlivých podporovaných aktivit, počet žádostí na žadatele je omezen na čtyři.

Podporovanými aktivitami jsou:

 • tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace
 • zřizování a provoz center sdílených služeb
 • budování a modernizace datových center

Plánovaná alokace výzvy: 1 500 000 000 Kč

Poskytnutá dotace 1 mil. – 200 mil. Kč
max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV, velký podnik 25% ZV

Způsobilými výdaji jsou:

V případě aktivity Tvorba nových IS/ICT řešení a Zřizování a provoz center sdílených služeb:

 • osobní náklady, nájemné, služby expertů
 • hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis

V případě aktivity Budování a modernizace datových center:

 • pořízení pozemků, budov, staveb, rekonstrukce staveb, hardware, software, ostatní stroje a zařízení a služby expertů

Termíny pro podání žádostí:

Předběžné žádosti: červen-srpen 2015
Plné žádosti: září-listopad 2015

Doba realizace projektu nesmí překročit 3 roky od data přijatelnosti projektu.
Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2018.

ICT a sdílené služby.
[velikost: 273 kB]

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny