Excelentní výzkum

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:       8. 2. 2016 od 10:00 / 11. 11. 2016 od 10:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:      10. 6. 2016 do 14:00 / 17. 2. 2017 do 14:00

Délka realizace, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat:    4 r. – 82 měs. (< 7 let)

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:                                   31. 10. 2022

Místo dopadu:                                                                                    území České republiky

Udržitelnost:                                                                                                                    5 let

 

Oprávněným žadatelem může být:

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle definice Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01):
  • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
  • veřejné vysoké školy, výzkumné organizace,
  • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
  • ostatní subjekty

Partneři musí patřit do některé z výše uvedených skupin oprávněných žadatelů.

 

Podporované aktivity:

 • Podpora výzkumu, který dosáhne svou kvalitou a originalitou mezinárodní excelence, čímž dojde ke zvýšení výzkumného výkonu výzkumných center.
 • Dobudování, modernizace či upgrade infrastruktury – materiálně, technicky a informačně podpořit a umožnit výzkumné aktivity v návaznosti na podporovanou aktivitu a).
 • Budování nového výzkumného centra na území hl. města Praha – postavení nového výzkumného centra či rekonstrukce objektů, které budou nově sloužit jako výzkumné centrum v návaznosti na podporovanou aktivitu a). Tato aktivita je možná pouze na území hl. města Praha.
 • Rozvoj výzkumných týmů – podpora výzkumu prostřednictvím podpory či zvýšení počtu výzkumných týmů včetně jejich dlouhodobého rozšíření o domácí či zahraniční výzkumné či technické pracovníky.
 • Rozvoj internacionalizace – posílení mezinárodní dimenze a intenzivní vědecké spolupráce s alespoň jednou přední organizací pro výzkum a šíření znalostí v zahraničí v návaznosti na podporovanou aktivitu a).
 • Řízení projektu

Nepodporovanými, aktivitami jsou budování nového výzkumného centra mimo území hl. města Prahy, podpora udržitelnosti projektů z předchozího programového období.

 

Finanční alokace výzvy:                                                                         6 000 000 000 CZK

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:                          100 000 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:                            40 / 50 mil EUR

Způsob vykazování:                                                                                                       úplné

Limity rozpočtu:                                             max. 49 % na položku Outsourcované služby

                                                                                    max. 50 % na kapitolu Osobní výdaje

 

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny