ERDF výzva pro vysoké školy

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 5. 2. 20162 v 10 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 8. 2016 ve 14 hodin

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:  31. 12. 2022

Maximální délka trvání projektu: 72 měsíců ( 6let)

 

Oprávnění žadatelem může být:

Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů: 

 • veřejné vysoké školy,
 • státní vysoké školy (organizační složky státu),
 • soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, vykonávající veřejně prospěšnou činnost - soukromé vysoké školy (o. p. s),
 • ostatní subjekty – soukromé vysoké školy (a. s., s. r. o).
 • Podmínky přijatelnosti žadatelů/příjemců jsou blíže uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.1.

 

Podporované aktivity projektu:

Žadatelé si volí minimálně jednu z aktivit č. 2 a č. 3, aktivita č. 1 je povinnou aktivitou každého projektu. Pro projekty připravované v rámci výzev OP VVV je žadatel povinen uvést samostatně v žádosti o podporu následující aktivity, a to v přesně uvedeném znění:

 

Aktivita č. 1: Řízení projektu

 

Specifický cíl: SC 1 – Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol.

 

Aktivita č. 2: Infrastrukturní zajištění výuky – stavby, dobudování, upgrade infrastruktury nebo budování infrastruktury nové, prostory pro praktickou výuku, prostory pro bakalářské a magisterské studijní programy/obory zaměřené na praxi a studijní programy/obory zohledňující potřeby trhu práce, modernizace učeben a laboratoří, přístrojové a materiálové vybavení pro výuku.

 

Aktivita č. 3: Zpřístupnění vysokoškolského prostředí – úprava prostorů a pořízení vybavení ve vztahu k aktivitám SC 2 IP 1 PO 2 (odstraňování bariér v přístupu ke studiu, potřeby studentů se specifickými potřebami aj.). Specifické potřeby institucí v přístupu k informačním zdrojům, modernizace softwarového a hardwarového vybavení, infrastrukturní potřeby institucí ve vztahu k rozvoji internacionalizace, systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategickému řízení vysokých škol. Žadatelé jsou povinni přizpůsobit datum ukončení fyzické realizace projektu vzhledem k realizovaným aktivitám projektu tak, aby nedošlo k prodlevě v připravenosti pořizované a budované infrastruktury pro komplementární projekty výzvy ESF pro vysoké školy. Další informace k podporovaným a nepodporovaným aktivitám jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.4.2.

 

Cílová skupina:

 • studenti vysokých škol,
 • žáci středních škol a zájemci o studium na vysoké škole,
 • akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol.

 

Způsobilé výdaje

Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace jsou způsobilé výdaje např.:

 • výdaje spojené s pořízením přístrojového, laboratorního vybavení pro provádění výuky spojené s výzkumem;
 • výdaje spojené s pořízením dodatkového vybavení pro provádění výuky spojené s výzkumem (materiál, hardware a osobní vybavení); 
 • výdaje spojené s rekonstrukcí, modernizací, upgrade výzkumné infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem

 

Udržitelnost:

Udržitelnost projektu je stanovena po dobu 5 let od poslední platby příjemci a je blíže definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 7.3.6.

 

 

Finanční alokace na výzvu: 10 000 000 000 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 500 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 1 200 000 000 Kč (v případě podpory v režimu de minimis, může být maximální výše podpory 200 000 EUR).

 

 

Popis návrhu aktivit v provozní fázi a udržení projektu

 • V provozní fázi budou probíhat následující aktivity:
 • Využití jednotlivých strojů a vybavení ve výuce
 • Výuka pomocí interaktivních panelů
 • Údržba a opravy pořízeného vybavení
 • Administrace projektu dle pravidel programu (komunikace s příslušným orgánem programu, finanční ukončení projektu a vyplacení dotace příjemci, příprava a podávání monitorovacích zpráv k udržitelnosti výstupů projektu vč. Požadovaných příloh)

 

Přílohy projektu, které je třeba doložit při podání žádosti

 • Identifikace styčných bodů (aktivit) mezi strategickými cíli vysoké školy a strategickými cíli (aktivitami) OP VVV
 • Potvrzení o návaznosti aktivit na strategické cíle RIS3 strategie Jedná se o dokument vytvořený žadatelem. Délka textového dokumentu je min. jedna normostrana. Příloha bude uvedena formou textového dokumentu s případnými přílohami
 • Materiálně-technické a infrastrukturní zabezpečení aktivit projektu
 • Přehled aktivit výzvy a jejich provázanost s rozpočtem
 • Pasportizační tabulky – infrastruktura a investiční vybavení
 • Soulad aktivit projektu s ESF aktivitami žadatele
 • Analýza rizik
 • Harmonogram výběrových řízení

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny