Chci zpracovat zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentace je jedním z rozhodujících dokumentů, které zadavatel předkládá uchazečům pro zpracování nabídek. K zadávací dokumentaci obsahuje zákon několik ustanovení zejména definuje její povinný obsah.

Obsah zadávací dokumentace

Povinným obsahem ZD jsou podle zákona obchodní podmínky, požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, včetně platebních podmínek, podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny a jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky.
Kromě těchto náležitostí, by však měla zadávací dokumentace obsahovat všechny údaje, které uchazeč může potřebovat ke zpracování nabídky.

Obvyklá struktura zadávací dokumentace v otevřeném řízení pak vypadá následovně:

 • Identifikace zadavatele a veřejné zakázky
 • Popis předmětu veřejné zakázky (přílohou je pak přesné vymezení množství a technické specifikace)
 • Informace o předpokládaných lhůtách plnění veřejné zakázky
 • Obchodní podmínky
 • Platební (většinou odkaz na přílohu - Obchodní podmínky)
 • Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
 • Požadavky na kvalifikace včetně požadovaných dokladů
 • Požadavky na obsah a formu nabídky
 • Kritéria hodnocení nabídek
 • Informace o prohlídce místa budoucího plnění
 • Ostatní podmínky pro podání nabídky
 • Podmínky k žádostem o dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Zadavatelskou činnost provádíme v úplném rozsahu dle příslušného druhu zadávacího či výběrového řízení, včetně zpracování veškerých podkladů a zajištění oznamovacích povinností a součinnosti při uzavření smlouvy na plnění zakázky. Spolupráce je možná v jakémkoliv rozsahu, od provedení kompletní realizace zadávacího či výběrového řízení až po poskytování konzultací a poradenských služeb k jednotlivým úkonům podle Vašich požadavků.

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny