Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

 • vyhlášeno 14.10.2015, příjem žádostí od 16.11, ukončení příjmu žádostí do 16.12.
 • délka projektu 24 měsíců, fyzická realizace do 30.6.2018
 • výsledky v červnu 2016

  Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy
 • alokace výzvy 180 mil Kč

Žadatelé

 • Hlavní město Praha Městské části hl. m. Prahy Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy Mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy se sídlem v hl. m. Praze Nestátní neziskové organizace Veřejné vysoké školy
 • vhodné mít partnery, ale max 10

Spolufinancování

městská část 5%, školy 0%

 • minimální a max výše : 1 mil – 8 mil Kč
 • zařízení a vybavení nesmí překročit 30% způsobilých nákladů, křížové financování 10%, nepřímé náklady jsou 25%
 • nesmí to být pro praktické školy a jen pro cílovou skupinu – důležitá je inkluze

Přílohy

 • Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele

Zaměření výzvy

 • Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Dalším cílem výzvy je vytváření proinkluzivního prostředí škol a zaměření na podporu začleňování dětí a žáků s odlišným sociokulturním kontextem, resp. žáků s odlišným mateřským jazykem
 • ve stručnosti: rozvoj kompetencí žáků v rámci ŠVP, nebo kominitní programy (volnočas za spolupráce s dalšími organizacemi), nebo DVPP

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny